Dagrecreatie

Wat behelst het onderzoek

Doelpopulatie

De doelpopulatie voor het Onderzoek Dagrecreatie zijn alle personen woonachtig in Nederland, ongeacht de leeftijd, waarbij de bevolking in institutionele huishoudens niet wordt waargenomen. Het onderzoek van 2006/’07 duurde een jaar (van 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007) waarbij een opsplitsing plaatsvond in 24 groepen. Iedere twee weken werd een nieuwe groep steekproefpersonen benaderd. Iedere maand gedurende het onderzoek is er voor twee groepen tegelijk een steekproef van personen uit het GBA getrokken, die groot genoeg is om het uiteindelijke aantal gewenste respondenten te bereiken. Er wordt bij het bepalen van de grootte van de te trekken steekproef o.a. rekening gehouden met uitval door non-respons en uitval, doordat geen telefoonnummers gevonden worden van steekproefpersonen (geheim nummer, mobiel nummer).

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Het Onderzoek Dagrecreatie is een telefonische enquête onder personen woonachtig in Nederland, met uitzondering van de personen die deel uitmaken van de zogeheten institutionele huishoudens (verzorgingstehuizen, verpleeghuizen enz.). Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen.

Eerst vindt de werving plaats. Tijdens dit vraaggesprek wordt aan de steekproefpersonen gevraagd of ze bereid zijn om gedurende ongeveer twee weken (van de 1e t/m de 15e of van de 16e t/m de laatste dag van de maand) bij te houden welke dagtochten ze hebben gemaakt. Als ze hiertoe bereid zijn wordt het vraaggesprek voortgezet met enkele algemene vragen over hun deelname aan recreatieactiviteiten en over hun achtergrondkenmerken.

Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit twee telefonische peilingen van de ondernomen dagtochten, één over de eerste week en één over de tweede week van de onderzoeksperiode. Per dagtocht worden gegevens verzameld over datum en tijd, vertrekplaats en bestemming, activiteiten, reisgezelschap, vervoer en uitgaven. De dagtochten die worden gemaakt vanaf een vakantiebestemming vallen buiten het kader van het onderzoek. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Landelijke R&T Standaard.

Steekproefomvang

Het totale aantal personen dat benaderd is, bedraagt ongeveer 21.500. Uiteindelijk hebben ruim 11.000 mensen bijgehouden welke dagtochten ze in de onderzoeksperiode hebben gemaakt. Van hen hebben er bijna 8.000 daadwerkelijk een of meer dagtochten ondernomen in de desbetreffende twee weken en daarover gerapporteerd. Als de persoon in de steekproef jonger is dan 12 jaar, dan worden de vragen namens het kind beantwoord door een ouder of verzorger van het kind. Kinderen ouder dan 12, maar jonger dan 16 jaar mogen desgewenst zelf de vragen beantwoorden of dit door een ouder of verzorger laten doen.

Weging

Bij de ophoging naar de totale bevolking wordt de verdeling van de steekproefpersonen aangepast aan de verdeling naar leeftijd en geslacht, stedelijkheid en grootte van het huishouden van de totale bevolking. Deze herweging vindt voor ieder van de 24 groepen afzonderlijk plaats. Op die manier vindt er een ook een correctie plaats voor de lagere respons in de vakantiemaanden.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het onderzoek heeft een steekproefkarakter. De uitkomsten kennen daarom onnauwkeurigheidsmarges. Bij de interpretatie van de uitkomsten dient hiermee rekening te worden gehouden.

Vergelijkbaarheid met voorgaande onderzoeken

Omdat voorgaande onderzoeken op dezelfde wijze als dat van 2006/’07 zijn uitgevoerd, zijn de resultaten van het Onderzoek Dagrecreatie 2006 goed vergelijkbaar met die van de voorgaande metingen.