Consumptief krediet

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het geven van een kwantitatieve beschrijving van de kredietverlening aan particulieren voor consumptieve doeleinden en van de schuldposities die daarvan een gevolg zijn.

Doelpopulatie

Financiële instellingen die met eigen middelen krediet verstrekken aan particulieren voor consumptieve doeleinden.

Statistische eenheid

Kredietverstrekkers en kredietvormen.

Aanvang onderzoek

Januari 1998.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Alle cijfers hebben bij eerste publicatie een voorlopig karakter. In de maand juli worden de uitkomsten van het voorgaande jaar definitief vastgesteld op basis van de jaaropgave van alle kredietverstrekkers. Ook de cijfers van de maanden januari tot en met april van het lopende jaar worden dan aangepast, maar behouden hun voorlopige karakter.

Tussentijdse aanpassingen vinden plaats door het beschikbaar komen van nieuwe of
aanvullende gegevens van enkele respondenten.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Combinatie van een steekproef en een integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Zowel bij de steekproef als bij de integrale waarneming worden de gegevens via een elektronisch enqueteformulier bij de financiële instellingen opgevraagd.

Berichtgevers

Alle financiële instellingen die op basis van de geldende wetgeving een
vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben ontvangen voor
het verlenen van consumptief krediet en de gemeentelijke kredietbanken.

Steekproefomvang

De steekproef wordt gehouden onder een vast panel van financiële instellingen met meer dan 85 propcent van het totale debiteurensaldo.

Controle- en correctiemethoden

De via het enquêteformulier aangeleverde gegevens worden gecontroleerd op interne consistentie. Daarnaast worden de aangeleverde cijfers vergeleken met de cijfers van de voorgaande periode. Op de geagregeerde cijfers vindt een analyse plaats, waarbij naar het verloop op langere termijn wordt gekeken. Ten slotte worden de gegevens van de jaaropgave vergeleken met de maandgegevens, waarbij eventuele verschillen worden weggenomen.

De voorlopige maandcijfers worden verkregen door de uitkomsten uit de steekproef op te hogen naar de totale populatie. Hierbij wordt de relatieve groei in de steekproefuitkomsten vermeningvuldigd met het voorlopige cijfer van de voorgaande maand.

Weging

N.v.t.