Cao-lonen, indexcijfers (reeks 2010=100)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Kwantificering van de contractuele loon-, loonkosten- en arbeidsduurontwikkeling van werknemers in Nederland die onder een cao vallen.

Doelpopulatie

Werknemers in Nederland die onder collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) vallen.

Statistische eenheid

Cao-lonen van werknemers in Nederland.

Aanvang onderzoek

Begonnen in 2010.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden gepubliceerd in de vorm van indexcijfers, waarbij 2010 op 100 is gesteld.

De maandcijfers worden binnen één week na de desbetreffende kalendermaand gepubliceerd. Dit is het zogenoemde eerst-gepubliceerde cijfer. Daarna wordt iedere maand het indexcijfer herzien aan de hand van nieuw afgesloten cao’s. De voorlopige cijfers zijn met een sterretje * gekenmerkt. De indexcijfers worden in het tweede kwartaal na het verslagjaar definitief gemaakt, hierbij zijn alle cao’s in de berekening gebruikt die zijn afgesloten. Van de overige, niet-afgesloten cao’s, wordt aangenomen dat de contractlonen niet wijzigen voor dat verslagjaar.

Naast maandcijfers zijn er ook kwartaalcijfers en jaarcijfers, berekend als het gemiddelde van het desbetreffende kwartaal of jaar. Behalve indexcijfers worden ook de procentuele mutaties t.o.v. een jaar eerder gepubliceerd.

Uitkomsten over de contractuele loonkosten en het percentage afgesloten cao’s worden minder gedetailleerd gepubliceerd dan de uitkomsten over de cao-lonen en de contractuele arbeidsduur.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef.

Waarnemingsmethode

Het verzamelen van loon- en arbeidsduurgegevens zoals die staan vermeld in de te volgen collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) bij berichtgevers.

De indexcijfers contractuele loonkosten zijn gebaseerd op de cao-loonbedragen vermeerderd met de wettelijke en contractuele werkgeverspremies voor pensioen, vut, werkloosheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en sociale fondsen.

Berichtgevers

Bedrijven, instellingen en werkgeversorganisaties betrokken bij het afsluiten van cao’s.

Steekproefomvang

Nederland telt ongeveer 1250 cao’s. In de statistiek Indexcijfers van cao-lonen zijn 225cao’s opgenomen. Hieronder bevinden zich in beginsel alle grotere cao’s (vanaf 2500 werknemers) en een steekproef van kleinere cao’s. Ongeveer 95 procent van alle cao-werknemers is direct in de uitkomsten vertegenwoordigd.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Weging

De per cao gemeten loonontwikkelingen worden samengevoegd en gewogen met behulp van loonsommen. Hierin zijn ook werknemers meegenomen die geen voltijdbaan hebben én werknemers die niet onder een cao vallen. In 2010 hadden vijf van de tien werknemers een voltijdbaan en vielen ongeveer acht van de tien werknemers onder de werkingssfeer van een cao.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Als een indexcijfer gepubliceerd wordt, zijn daarin alle cao's verwerkt waarvan de cijfers bekend zijn. Cao’s waarvan de looptijd verstreken is, en waarvoor nog geen nieuwe cao is overeengekomen, tellen niet mee vanaf de maand dat de nieuwe cao had moeten ingaan. Ook voorlopige onderhandelingsakkoorden tellen niet mee. Uit het percentage afgesloten cao's blijkt op hoeveel procent van de cao's de uitkomsten berusten. Cao's kunnen ook met terugwerkende kracht worden afgesloten. Elke erop volgende maand worden daarom de indexcijfers opnieuw samengesteld en gepubliceerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten van de reeks 2010=100 en 2000=100 vormen een volgtijdelijk vergelijkbare reeks. Omdat de reeks 2010=100 gebruik maakt van SBI 2008 en de reeks 2000=100 van SBI’93, zijn er wel wat verschillen in de publicatiegroepen. Meer informatie hierover is te vinden op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Maandelijks wordt nagegaan of nieuwe informatie over cao’s of contractuele loonkosten beschikbaar is.

Eens in de tien jaar worden de basisgegevens voor de reeksen met cao-gegevens opnieuw vastgesteld. In december 2014 zijn voor het eerst de uitkomsten over cao-lonen, contractuele loonkosten en de contractuele arbeidsduur gepubliceerd voor de reeks 2010=100.

Meer informatie hierover is te vinden in Basisjaar statistiek Indexcijfers cao-lonen gewijzigd naar 2010=100 en op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.