Bruto-investeringen in materiële vaste activa; maandcijfers

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Snelle informatie geven over de ontwikkeling van de bruto-investeringen in materiële vaste activa in Nederland. Bruto-investeringen zijn een belangrijke conjunctuurindicator.

Statistische eenheid

Bedrijven, instellingen, huishoudens en overheid.

Aanvang onderzoek

23 juli 2014. Dit onderzoek vervangt het onderzoek naar (bruto)bedrijfsinvesteringen in vaste materiële activa.

Frequentie

Op maandbasis.

Publicatiestrategie

De gegevens worden zes tot zeven weken na de verslagmaand gepubliceerd. De gegevens betreffen jaar-op-jaarmutaties van het volume van de bruto-investeringen in materiële vaste activa. Vanaf 22 oktober 2018 worden ook volume-indexcijfers gepubliceerd. Alle cijfers zijn beschikbaar via StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast verschijnt er elke maand een conjunctuurbericht met een toelichting op de ontwikkelingen. De maandgegevens sluiten aan bij de gegevens van de investeringen in de kwartaalrekeningen. Dit betekent dat de gegevens voorlopig zijn totdat de gegevens in de kwartaalrekeningen definitief zijn vastgesteld.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

De jaar-op-jaarmutaties worden berekend met behulp van een diverse bronnen zoals:
- De bruto-investeringen in materiële vaste activa uit de kwartaalrekeningen;
- Maandcijfers over de productie in de bouw;
- Maandcijfers over de productie van elektrotechnische apparaten en machines;
- Maandcijfers over de verkoop van personenauto’s en bedrijfswagens;
- Maandcijfers over de invoer van machines en vervoermaterieel.

Waarnemingsmethode

Geen directe waarneming. Afgeleid van andere statistieken.

Berichtgevers

Niet van toepassing.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De cijfers worden aangepast aan de uitkomsten van de kwartaalrekeningen. Verder wordt ook constant bijgehouden in hoeverre de eerste uitkomsten van deze maandindicator overeenkomen met die van de kwartaalrekeningen. Overigens kennen de bronstatistieken hun eigen controle- en correctiemethoden.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Deze indicator geeft snelle informatie over de ontwikkeling van de investeringen. De eerste uitkomsten van de maandindicator komen goed overeen met die van de kwartaalrekeningen. Toch kunnen er in de eerste maanden na publicatie bijstellingen komen als gevolg van nieuwe informatie. Na verloop van tijd worden deze bijstellingen kleiner.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Elk kwartaal wordt bekeken in hoeverre de eerste uitkomsten van de maandindicator overeenkomen met de uitkomsten van de kwartaalrekeningen. Indien de eerste uitkomsten onvoldoende overeenkomen met die van de kwartaalrekeningen zal actie ondernomen worden en bekeken worden of de methode moet worden aangepast.