Bestelauto’s

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het doel van de statistiek van de bestelauto’s is het samenstellen van overzichten met informatie over het binnenlandse en internationale gebruik over de weg. Deze informatie wordt gespecificeerd naar aantal ritten, afgelegde afstand, vervoerd gewicht en vervoersprestatie (ladingtonkilometers). Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer (vervoer van goederen tegen betaling voor rekening van derden) en eigen vervoer (het vervoer van goederen voor eigen rekening).

Doelpopulatie

De onderzoekspopulatie bestaat uit alle in Nederland geregistreerde bestelauto’s per
verslagjaar. Het basismateriaal voor het kader van de doelpopulatie bestelauto’s is afkomstig uit het motorvoertuigenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW).
Niet in het motorvoertuigenregister opgenomen zijn:

  • bijzondere kentekens zoals omschreven in artikel 4 van Hoofdstuk 2 van het Kentekenreglement, met uitzondering van die welke worden genoemd in lid 5 (ZZ-kentekens).
  • kentekens die zijn afgegeven voor voertuigen in gebruik bij de Nederlandse strijdkrachten en bij in Nederland gelegerde militaire organisaties (NATO, AFNORTH e.d.).
  • kentekens van voertuigen die op de peildatum (waarop het RDW jaarbestand wordt samengesteld) zijn geschorst.
  • kentekens ouder dan 25 jaar.
  • Blauwe kentekens (taxi).

Statistische eenheid

Nederlandse bestelauto’s met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van 3,5 ton. Bestelauto’s worden eens in de twee jaar uitgevraagd.

Aanvang onderzoek

De waarneming in zijn huidige onderzoeksopzet is gestart in 2016.

Frequentie

De uitzending, ontvangst en verwerking van het grondmateriaal is een continu proces, met tussentijdse afsluitingen op kwartaalbasis.

Publicatiestrategie

De cijfers worden gepubliceerd na afsluiting van het laatste kwartaal van een verslagjaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op een aselecte steekproef onder bestelauto’s met als hoofdindeling:

  • Bedrijfsactiviteit (voor onderscheid eigen en beroepsvervoer)
  • Bouwjaar van het voertuig

Waarnemingsmethode

Berichtgevers kunnen de door het CBS gevraagde gegevens aanleveren via een internetvragenlijst.

Berichtgevers

De eigenaren van de Nederlandse bedrijfsvoertuigen. Bij lease en verhuur wordt de gebruiker van het voertuig benaderd.

Steekproefomvang

Aan het begin van het statistiekjaar wordt een steekproef samengesteld van ongeveer 38 duizend kentekens uit het Nederlandse bestelautopark met een maximaal toegestaan gewicht van 3,5 ton. Deze voertuigen worden vervolgens gegroepeerd naar berichtgever. Bedrijven met een bestelautopark van 30 of minder kentekens worden één week van het jaar uitgevraagd. Van bedrijven met een bestelautopark groter dan 30 kentekens worden de steekproefkentekens verdeeld over alle weken van het jaar. In het kader van de lastendrukvermindering worden de bestelauto’s maar eens in de twee jaar uitgevraagd.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS controleert de ontvangen gegevens op plausibiliteit. Er vindt onder meer een controle plaats op vervoerd gewicht in combinatie met het laadvermogen.

Weging

De ontvangen enquêtegegevens worden opgehoogd naar het totale aantal voertuigen in de verslagperiode.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Voor de uitkomsten geldt dat de resultaten gebaseerd zijn op steekproefonderzoek waarbij sprake is van nauwkeurigheidsmarges.

Vergelijkbaarheid in de tijd

Bij de statistiek van de bestelauto’s is het doel om de actuele ontwikkelingen in beeld te brengen. Het CBS corrigeert voor belangrijke breuken die optreden als gevolg van methode- en definitiewijzigingen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De uitkomsten van het onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen worden onder andere de volgende controles uitgevoerd:

  • Tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd)
  • Kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen)
  • Confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen