Arbeidskrachten Onderzoek (AKO) Bonaire 2010

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie verzamelen over de arbeidsmarktsituatie van mensen op Bonaire.

Doelpopulatie

Personen van 15 jaar en ouder op Bonaire die langer dan drie maanden op het eiland wonen of van plan zijn langer dan drie maanden op het eiland te blijven.

Statistische eenheid

Personen en huishoudens.

Aanvang onderzoek

Het Arbeidskrachtenonderzoek wordt sinds 1988 op Bonaire uitgevoerd. Tot 2010 werd het AKO uitgevoerd door het CBS Nederlandse Antillen. Vanaf 10 oktober 2010 behoort Bonaire tot Nederland en wordt het AKO uitgevoerd door CBS Nederland.

Frequentie

Het onderzoek wordt eens in de twee jaar uitgevoerd in de maand oktober. De gegevens die gepubliceerd worden, worden gepresenteerd als jaarcijfer van het jaar waarin het onderzoek is uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde jaarcijfers zijn definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproefonderzoek.

Waarnemingsmethode

De waarneming gebeurt via face-to-face interviews. De interviewers maken hierbij gebruik van papieren vragenlijsten, in de talen Nederlands, Engels, Spaans en Papiamento. De antwoorden van de respondenten worden door de interviewers op de papieren vragenlijsten vastgelegd en later elektronisch verwerkt. De volledige vragenlijst van het AKO (Nederlands) is elektronisch beschikbaar.

Berichtgevers

Huishoudens.

Steekproefomvang

In 2010 bestond de steekproef uit 700 adressen. Dit is 20 procent van alle huishoudens op Bonaire.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden eerst gecontroleerd op interne consistentie. De geaggregeerde data worden vervolgens vergeleken met de cijfers van het voorgaande AKO. Het doel hiervan is om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te kunnen stellen. Door de weegmethode wordt de respons gecorrigeerd voor de verdeling naar leeftijd en geslacht in de populatie.

Weging

In eerste instantie bepaalt het steekproefontwerp de ophooggewichten van de respondenten. Deze schattingen houden geen rekening met de structuur van de non-respons. Door selectieve non-respons zullen bepaalde groepen van personen ondervertegenwoordigd zijn. Hiervoor kan, binnen bepaalde grenzen, gecorrigeerd worden door de gewichten aan te passen met extra gegevens van de respondenten en de doelpopulatie. Voor het AKO zijn de gewichten aangepast aan de gegevens over geslacht en leeftijd. De informatie die hiervoor is gebruikt wijkt iets af van die in de StatLine tabellen ‘Bevolking Caribisch Nederland (1 januari)’ en ‘Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland’. De bevolkingstotalen van Bonaire in de StatLine tabellen op basis van het AKO kunnen daarom iets verschillen van de andere aantallen op StatLine.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Bij de interpretatie van de uitkomsten moet men er rekening mee houden dat een steekproef niet altijd exacte uitkomsten oplevert, maar dat er statistische (on)betrouwbaarheidsmarges rond die uitkomsten zijn. De grootte daarvan is mede afhankelijk van het aantal personen in de onderscheiden categorieën waar de uitkomsten betrekking op hebben. De steekproefomvang garandeert een betrouwbaarheid van 95 procent van het werkloosheidspercentage.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

In 2010 is het AKO op Bonaire voor het eerst door CBS uitgevoerd. Op StatLine zijn alleen de gegevens van 2010 beschikbaar. De gegevens van eerdere AKO’s zijn beschikbaar op de website van CBS Nederlandse Antillen. De gegevens van het AKO 2010 die op StatLine zijn gepubliceerd, komen overeen met de gegevens die eerder door het CBS Nederlandse Antillen werden gepubliceerd in de statistische jaarboeken. Uitzondering zijn de gegevens over het onderwijsniveau. De uitkomsten over het onderwijsniveau in 2010 zijn onvoldoende plausibel en daarom niet gepubliceerd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De interviews voor het AKO worden uitgevoerd door tijdelijke krachten die speciaal voor het AKO worden geworven en getraind. De interviewers krijgen hiervoor een tweedaagse cursus over het AKO en de wijze van interviewen.

Om een goede respons van het AKO te garanderen, vinden er in de periode dat het AKO loopt campagnes op het eiland plaats en worden er reclamespotjes uitgezonden om de bevolking bewust te maken van het onderzoek en om hen om medewerking te vragen.