Apotheken; kerncijfers

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van landelijke statistische uitkomsten over het personeel en de exploitatie van de apotheken.

Doelpopulatie

Bedrijven met apotheek als hoofdactiviteit.

Statistische eenheid

Bedrijven uit SBI-klasse 4773 'apotheken'.

Aanvang onderzoek

1994.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde cijfers zijn in principe definitief. Incidenteel kan nieuwe informatie aanleiding geven tot aanpassing. Aanpassing vindt alleen plaats als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn. Met ingang van 2002 zijn de cijfers direct overgenomen uit de StatLinetabel van de detailhandel-enquête.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Voor de periode 1994 tot en met 2001 werden alle bedrijven met meer dan 20 werknemers geënquêteerd. Beneden de 20 werknemers is een steekproef getrokken. Vanaf verslagjaar 2002 zijn de vragen opgenomen in de detailhandel-enquête.

Waarnemingsmethode

Bedrijven die met een vragenlijst benaderd worden, kunnen de door het CBS gevraagde gegevens elektronisch of schriftelijk insturen. De informatie uit de registraties wordt door het CBS elektronisch verkregen.

Berichtgevers

In Nederland gevestigde bedrijven met hoofdactiviteit apotheek.

Steekproefomvang

Tot en met 2001: Ongeveer een derde van de bedrijven met minder dan 20 werknemers. Bedrijven met meer dan 20 werknemers zijn volledig in de steekproef opgenomen. Voor de beschrijving vanaf 2002 wordt verwezen naar de onderzoeksbeschrijving van de detailhandel-enquête.

Controle- en correctiemethoden

Tot en met 2001: De uitkomsten van bedrijven tot en met 20 werknemers worden geschat door de data in drie groepen te verdelen namelijk: representatieve data, niet representatieve data en ziekenhuisapotheken. Apotheken met een zeer hoge omzet voor de grootteklasse worden als niet representatief beschouwd. De representatieve data wordt opgehoogd naar de populatieaantallen. De niet representatieve data alsmede de ziekenhuisapotheken worden als volledig beschouwd. Bedrijven met meer dan 20 werknemers werden allemaal geënquêteerd maar niet alle data kwam ook binnen. Daarom wordt volgens eenzelfde methode als boven beschreven opgehoogd. Voor de beschrijving vanaf 2002 wordt verwezen naar de onderzoeksbeschrijving van de detailhandel-enquête.

Weging

Tot en met 2001: Voor de bedrijfseenheden per grootteklasse werd een ophoogfactor bepaald (populatie representatieve data gedeeld door respons representatieve data). Niet representatieve data en ziekenhuisapotheken werden ongewogen meegeteld. Voor de beschrijving vanaf 2002 wordt verwezen naar de onderzoeksbeschrijving van de detailhandel-enquête.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Tot en met 2001: Voor de jaren 1997 en 1998 is een onderzoek gedaan naar de nauwkeurigheid van de uitkomsten. Het 95 procent betrouwbaarheidsinterval ligt bij de onderwerpen omzet, kostprijs van de omzet, personeelskosten tussen 5,5 en 6 procent. Bij overige kosten ligt dit tussen 9 en 10 procent. Voor de beschrijving vanaf 2002 wordt verwezen naar de onderzoeksbeschrijving van de detailhandel-enquête.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten van 1994 tot en met 2001 zijn goed vergelijkbaar.
De gegevens in deze tabel vanaf 2002 zijn via andere procedures en methoden gemaakt dan de eerdere gegevens. Het gaat o.a. om:

  • nieuwe vragenformulieren;
  • een nieuw steekproefdesign en een nieuwe ophoogmethodiek;
  • nieuwe logistieke en administratieve werkwijzen;
  • een nieuwe wijze van statistisch corrigeren;
  • een nieuwe wijze van eindcontrole.

De uitkomsten voor verslagjaar 2002 (en later) zijn hierdoor niet zonder meer vergelijkbaar met die van eerdere jaren. In deze tabel is echter geen opvallende trendbreuk zichtbaar.

Met ingang van 2006 is de populatie van bedrijven sterk gewijzigd als gevolg van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister (HABR) van het CBS. Om de ontstane breuk in cijfers te kwantificeren zijn voor 2006 zowel cijfers die goed vergelijkbaar zijn met die van voorgaande jaren (aangegeven met 2006-oud) als cijfers die gebaseerd zijn op het HABR (2006-nieuw) weergegeven.

Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:

  • de SBI 2008 is toegepast;
  • de statistische eenheid is veranderd.

Voornoemde wijzigingen hebben slechts een minimale invloed gehad op de cijfers waardoor deze goed vergelijkbaar zijn met de voorgaande jaren.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Tot en met 2001: De data worden eerst op individueel niveau consistent gemaakt. Vervolgens wordt de geaggregeerde data vergeleken met de cijfers van vorig jaar.
Voor de beschrijving vanaf 2002 wordt verwezen naar de onderzoeksbeschrijving van de detailhandel-enquête.