AOW-aanspraken vanaf 2015

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek geeft inzicht in het gemiddelde aantal verzekerde jaren en het gemiddelde opbouwpercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) van inwoners van Nederland tussen de start- en AOW-leeftijd.

Doelpopulatie

De statistiek heeft betrekking op alle inwoners van Nederland tussen de start- en AOW-leeftijd.

Statistische eenheid

Personen

Aanvang onderzoek

De gegevens zijn beschikbaar vanaf verslagjaar 2015.

Frequentie

De statistiek wordt jaarlijks gepubliceerd.

Publicatiestrategie

De cijfers hebben een voorlopig karakter. Na een jaar worden de cijfers definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De cijfers zijn gebaseerd op de Basisregistratie Personen (BRP) en de registratie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Waarnemingsmethode

Het CBS ontvangt bestanden in elektronische vorm.

Berichtgevers

De gegevens zijn afkomstig van de Sociale verzekeringsbank (SVB). De aantallen worden door het CBS integraal overgenomen. Gegevens van het CBS worden toegevoegd aan de gegevens van de SVB..

Steekproefomvang

N.v.t

Controle- en correctiemethoden

De gegevens van de SVB worden in principe integraal overgenomen. De basisregel is dat alle inwoners van Nederland tussen de start- en AOW-leeftijd verzekerd zijn voor de AOW. Op basis hiervan kunnen de AOW-aanspraken worden bepaald. In de eerste plaats wordt de verzekerde periode bepaald door de som van de tijdvakken waarin iemand in Nederland gewoond heeft. Vervolgens wordt de verzekerde periode gecorrigeerd voor bijzondere omstandigheden zoals omschreven in de Algemene Ouderdomswet. Een voorbeeld hiervan is grensarbeid.

Weging

De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de statistiek wordt enigszins beperkt door het feit dat van personen met meerdere vestigingsdata in Nederland vóór 1 januari 1995 alleen de meest recente van deze vestigingsdata bekend is en dat van een zeer kleine groep immigranten de vestigingsdatum in Nederland onbekend is. In deze gevallen is sprake van een onderschatting van de feitelijke aanspraken.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn vogtijdelijk vergelijkbaar

Beschrijving kwaliteitsstrategie

N.v.t.