Anw-uitkeringen

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Anw-uitkeringenstatistiek geeft inzicht in het aantal uitkeringen dat verstrekt wordt in het kader van de Algemene Nabestaandenwet (Anw).

Doelpopulatie

Alle uitkeringen verstrekt aan personen rechtens de Anw.

Statistische eenheid

Anw-uitkeringen.

Aanvang onderzoek

September 2004.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

De cijfers worden twee maanden na het einde van de verslagperiode gepubliceerd. De drie meest recente verslagmaanden zijn hierbij altijd voorlopig.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratie; er wordt gebruik gemaakt van administratieve gegevens.

Waarnemingsmethode

Secundaire, integrale waarneming.

Berichtgever

Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Steekproefomvang

Niet van toepassing. De SVB levert een integrale registratie aan.

Controle- en correctiemethoden

In het statistisch proces vindt zowel een technische controle plaats op het waardenbereik van de velden in de records als een statistische controle waarbij bepaalde volgtijdelijke ontwikkelingen tussen opeenvolgende verslagmaanden worden beoordeeld.

Waar mogelijk worden waarden van variabelen (automatisch) gecorrigeerd. Als echter het aantal signaleringen van (mogelijk) onjuiste waarden te hoog is, wordt de SVB gevraagd om een herlevering of om een verklaring.

Weging

Niet van toepassing. De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Maandcijfers over uitkeringen worden gebaseerd op het aantal Anw-uitkeringen zoals die in de betreffende maand zijn verstrekt en als zodanig zijn geregistreerd in de administratie van de SVB (registratie-methodiek).
Aangezien de volledige populatie wordt waargenomen uit de uitkeringsregistraties van de SVB, is de kwaliteit goed tot zeer goed. Bij variabelen die in de registratie zijn opgenomen, maar niet van belang zijn voor het vaststellen van het recht en de hoogte van de uitkering, kan de kwaliteit in een aantal gevallen wat minder zijn.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. Trendbreuken als gevolg van veranderingen in de wetgeving worden verklaard.

Tot en met verslagjaar 2023 was de registratie van de SVB gebaseerd op betaalverplichtingen en ontving het CBS de afslag al vóór het einde van de verslagmaand. Vanaf 2024 levert de SVB de registratiebestanden op basis van het recht op de uitkering op de laatste dag van de maand en wordt het bestand aan het einde van de maand volgend op de verslagmaand geleverd aan het CBS. Daarnaast zit er in ongeveer 1 op de 30 gevallen een verschil in de ingangsdatum. Deze wordt nu op een andere wijze bepaald dan voorheen. In de oude wijze werd de eerste ingangsdatum van de ANW gebruikt, in de nieuwe bestanden betreft het de laatste ingangsdatum.
Hierbij kan opgemerkt worden dat de trendbreuk klein is: het verschil tussen de oude en werkwijze bedraagt in het totaal aantal uitkeringen minder dan 1 procent.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er is controle op de interne consistentie en volledigheid. De juistheid van de informatie wordt getoetst aan de door de berichtgever gepubliceerde informatie.

Meer informatie

Niet van toepassing.