Ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer (CPA)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van landelijke statistische uitkomsten over het personeel, de exploitatie en de productie van ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer (CPA).

Doelpopulatie

Bedrijven met als hoofdactiviteit vervoer van en hulp aan patiënten die liggend vervoerd moeten worden en centrale posten voor ambulancevervoer. Deze bedrijven zijn opgenomen in het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) en daarin geclassificeerd naar hoofdactiviteit conform de Standaard BedrijfsIndeling (SBI). Het gaat om de volgende SBI-klasse: Ambulancediensten (centrale posten inbegrepen) (86925)..

Statistische eenheid

Bedrijven in SBI-klasse 86925.

Aanvang onderzoek

2004.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Cijfers over het meest recente verslagjaar komen als voorlopige cijfers in de StatLinetabel. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Enquêteonderzoek.

Waarnemingsmethode

Enquête bij bedrijven. Tot verslagjaar 2006 schriftelijk, daarna digitaal.

Berichtgevers

Bedrijven in SBI-klasse 86925.

Steekproefomvang

Ongeveer 30 bedrijven. Verslagjaar 2004 is gebaseerd op een steekproef uit alle bedrijven in SBI-klasse 86925, waarbij bedrijven met 50 medewerkers of meer in ieder geval in de steekproef opgenomen zijn. Vanaf verslagjaar 2005 is er volledige waarneming van alle bedrijven in SBI-klasse 86925.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijven worden beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Partiële non-respons (als de enquête niet volledig is ingevuld) en foutieve respons (als de enquête verkeerd is ingevuld) wordt ingeschat. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van data van dezelfde berichtgever uit eerdere verslagperiodes, als van data van vergelijkbare berichtgevers uit de lopende verslagperiode. 

Weging

De volledige non-respons (als de gehele opgave van het bedrijf ontbreekt) wordt in twee stappen ingevuld:

  1. de ontbrekende gegevens van grote bedrijven worden op het niveau van het individuele bedrijf ingeschat;
  2. bij de kleine bedrijven worden de responstotalen opgehoogd naar populatietotalen per deelpopulatie, waarbij de deelpopulaties worden ingedeeld op basis van SBI-klasse en grootteklasse van het aantal werkzame personen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Vanwege non-respons hebben de uitkomsten een onbetrouwbaarheidsmarge. De absolute aantallen in de tabel zijn daarom afgerond op tientallen en de bedragen op honderdduizendtallen. Door kwalitatief slechte (partiële) respons bij de gegevens over inzet van personeel niet in loondienst (zoals uitzendkrachten en overige ingehuurd personeel) over verslagjaren 2006 en 2007, worden de uitkomsten hiervan met ingang van verslagjaar 2006 niet meer gepubliceerd. Wel worden voor alle verslagjaren cijfers gepubliceerd over het totaal van het personeel, ofwel de som van personeel in loondienst en personeel niet in loondienst. Met ingang van verslagjaar 2006 worden de financiële baten en lasten en de buitengewone baten en lasten niet meer uitgevraagd. Deze gegevens zijn daardoor vanaf 2006 niet meer beschikbaar voor publicatie. Het 'financieel resultaat' en het 'buitengewoon resultaat' zijn wel voor alle verslagjaren uitgevraagd en gepubliceerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De statistiek begint vanaf het verslagjaar 2004 met een nieuwe reeks die gebaseerd is op de volledige waarneming van de SBI-klasse 86925. De reeks vanaf 2004 is niet vergelijkbaar met eerdere jaren. Dit komt omdat bedrijven die ambulancevervoer als nevenactiviteit uitvoeren niet meer in de cijfers zijn opgenomen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiteit van de uitkomsten vast te stellen worden de volgende controles uitgevoerd:

  • tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd);
  • kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen);
  • confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen.