Afzetkanalen Consumptief krediet

Wat behelst het onderzoek

Doel

Deze statistiek geeft een kwantitatieve beschrijving van de afzetkanalen waarlangs de verlening van consumptieve kredieten aan particulieren plaatsvind.

Doelpopulatie

Financiële instellingen die uit eigen middelen krediet verstrekken aan particulieren voor consumptieve doeleinden.

Statistische eenheid

Afzetkanalen en kredietvormen.

Aanvang onderzoek

1998.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief. Als er toch wijzigingen zijn, is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de enquête Consumptief krediet.

Waarnemingsmethode

De gegevens worden via een elektronisch enquêteformulier bij de financiële instellingen opgevraagd.

Berichtgevers

Alle financiële instellingen die op basis van de geldende wetgeving een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben ontvangen voor het verlenen van consumptief krediet en de gemeentelijke kredietbanken.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

De via het enquêteformulier aangeleverde gegevens worden gecontroleerd op interne consistentie. Daarnaast wordt de aangeleverde cijfers vergeleken met de cijfers van de voorgaande periode. Op de geaggregeerde cijfers vindt een analyse plaats, waarbij naar het verloop op langere termijn wordt gekeken.

Weging

N.v.t.