Adopties en erkenningen

Doel

Statistische beschrijving van adopties en erkenningen.

Doelpopulatie

Adoptiekinderen en erkenningen van buitenechtelijk geboren kinderen. Bij erkenning wordt het vaderschap van de man juridisch vastgelegd.Bij de adopties kan onderscheid worden gemaakt naar ‘gewone adopties’ en ‘partneradopties‘ (voorheen stiefouderadopties). Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s). De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan. Bij een partneradoptie adopteert de (nieuwe) partner van een van de ouders het kind. De familieband met een ouder blijft dus voortbestaan, terwijl de familieband met de andere ouder (als die er is) wordt verbroken.

Berichtgevers

Het betreft hier ramingen van aantallen adopties en erkenningen op basis gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie GBA. Bij de ramingen van gewone adopties wordt tevens gebruik gemaakt van informatie over het migratiemotief adoptie, afkomstig van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND.

Waarnemingsmethode

Het bestand met gegevens over adoptiekinderen is met ingang van het verslagjaar 1995 in enkele stappen opgebouwd met behulp van gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND over migratiemotieven en gegevens uit de gemeentelijke Basisadministratie GBA.

Gewone adopties

Voor het bouwen van een bestand met gegevens over adoptiekinderen (gewone adopties)  is in eerste instantie – per jaar van vestiging - uitgegaan van de niet-Nederlandse kinderen die in het desbetreffende jaar naar Nederland zijn gemigreerd en van wie bekend is dat adoptie het doel is geweest van de immigratie. De gegevens over het verblijfsdoel (of migratiemotief) zijn afkomstig van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND.
Aangezien niet alle adoptiekinderen een niet-Nederlandse nationaliteit hebben (en bekend zijn bij de IND) is in de tweede stap - per jaar van vestiging - uitgegaan van kinderen jonger dan 12 jaar voor wie geldt dat de datum van ingang van de familierechtelijke betrekking voor beide ouders later is dan de geboortedatum. Een kenmerk van een adoptie is immers dat de juridische band tussen ouders en kind pas na de geboorte is ontstaan.
Daarnaast selecteren we in deze stap de kinderen voor wie geldt dat de datum ingang familierechtelijke betrekking van de ene ouder later is dan de geboortedatum, terwijl van een eventuele tweede ouder deze datum niet bekend is.
Bij de laatste stap wordt het resulterende bestand met informatie over adoptiekinderen vergeleken met het bestand met migratiemotieven van de IND. In deze fase wordt een correctie uitgevoerd als blijkt dat kinderen die in eerste instantie als adoptiekind waren bestempeld in feite met een ander formeel motief (bijvoorbeeld asiel of gezinshereniging) zijn binnengekomen.
De cijfers van vóór 1995 zijn ontleend aan opgaven van de arrondissementsrechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad. De totalen bevatten toegewezen adoptieverzoeken voor zowel Nederlandse als buitenlandse kinderen. Voor de verdeling binnenlandse en buitenlandse kinderen en geslacht is gebruikt gemaakt van verhoudingscijfers van de Centrale Adoptieraad en de Raden voor de Kinderbescherming.

Partneradopties (voorheen stiefouderadopties) en erkenningen

Ook de gegevens over partneradopties en erkenningen zijn gebaseerd op gegevens van de Gemeentelijke Basisadministratie GBA. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van de informatie over de aktegegevens in de GBA. Informatie over deze akte is echter niet altijd aanwezig. Daarom is aanvullend gebruik gemaakt van gegevens zoals de burgerlijke staat en de datum van ingang van de familierechtelijke betrekking van de ouders.

Frequentie

Jaarlijks

Soort onderzoek

Integrale waarneming

Verslagperiode

Jaar

Entiteit

Adoptiekinderen; erkenningen van buitenechtelijk geboren kinderen.