Aanvoer van vis in Nederlandse havens

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het geven van een overzicht van de in Nederlandse havens aangevoerde hoeveelheden van de belangrijkste soorten verse vis en diepvriesvis.

Doelpopulatie

Vis die door Nederlandse visserschep andere EU-schepen in Nederlandse havens zijn aangevoerd.

Statistische eenheid

Hoeveelheid verse vis en diepvries vis naar soort.

Aanvang onderzoek

De hoeveelheden aangevoerde vis zijn maandelijks beschikbaar vanaf januari 1994 tot en met december 2001 en maandelijks vanaf januari 2010. De gegevens in de tussenliggende periode zijn nog niet van die kwaliteit dat zij door het CBS worden gepubliceerd.

Frequentie

Maandelijks

Publicatiestrategie

Zodra de gegevens over de hoeveelheden aangevoerde vis van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie
ontvangen zijn worden de cijfers gepubliceerd. Niet van alle, maar alleen van de economisch belangrijkste soorten aangevoerde vis worden hoeveelheden gepubliceerd. De gegevens worden doorgaans maandelijks gepubliceerd. De gegevens in periode 2002 tot en met 2009 zijn niet beschikbaar omdat deze gegevens nog worden herzien. Zij komen op een later datum beschikbaar.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

De hoeveelheden aangevoerde zijn afkomstig uit het Visserij Registratie en Informatie Systeem(VIRIS) en wordt door het CBS verkregen van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

Waarnemingsmethode

De dataverzameling vindt plaats door de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Aanlandingsgegevens uit de logboeken van vissers en verkoopgegevens van de visafslagen worden in VIRIS elektronisch geregistreerd. De verzamelde gegevens het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie aan het CBS geleverd.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn Nederlandse en andere EU-vissers.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De hoeveelheden verse en diepgevroren vis worden gecontroleerd op plausibiliteit. Hoeveelheden kunnen worden gecontroleerd aan hand van de diverse quota( zoals bijvoorbeeld Nederlandse quota voor gequoteerde vissoorten) en de aanbiedingsvorm van de soort vis.

Weging

Niet van toepassing

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De hoeveelheid vis wordt nauwkeurig in kilogram geregistreerd. De hoeveelheden worden in tonnen gepubliceerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn in de tijd vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie Controle- en correctiemethoden.