Ziekteverzuim, kwartaalenquête (vanaf 1996)

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Geven van informatie over de hoogte van het ziekteverzuim bij bedrijven en instellingen in Nederland.

Doelpopulatie

Bedrijven en instellingen in Nederland met personeel. Deze bedrijven en instellingen behoren tot de particuliere bedrijven of de overheid.

Statistische eenheid

Een bedrijf.

Aanvang onderzoek

Gegevens over de Kwartaalenquête ziekteverzuim zijn beschikbaar vanaf het 1e kwartaal 1996.

Frequentie

Elk kwartaal.

Publicatiestrategie

De gegevens worden een kwartaal na afloop van een verslagkwartaal gepubliceerd. De cijfers over het laatsteverslagjaar zijn voorlopig.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Een gestratificeerde steekproef bij bedrijven en instellingen.

Waarnemingsmethode

Elektronische benadering met een internet vragenformulier en schriftelijke benadering met vragenlijsten..

Berichtgevers

Bedrijven en instellingen met personeel.

Steekproefomvang

Ongeveer 20 duizend bedrijven en instellingen. Bedrijven en instellingen met 100 of meer werknemers worden integraal waargenomen.

Controle en correctiemethoden

Deze tabel is gebaseerd op ziekteverzuimdata vanaf 1996. Resultaten van ziekteverzuim die gebaseerd zijn op de SBI93 indeling zijn omgerekend naar SBI2008 en gekoppeld aan de huidige waarneming.

Weging

Eerst worden de waargenomen ziekteverzuimpercentages per bedrijf gewogen met het aantal werknemers van het bedrijf. Daarna wordt het aantal waargenomen bedrijven in een steekproefcel (de groep van soortgelijke bedrijven) opgehoogd naar het totaal aantal bedrijven in de steekproefcel.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De uitkomsten van de Kwartaalenquête ziekteverzuim (KZV) hebben een onnauwkeurigheidsmarge omdat het een steekproefonderzoek betreft. De betrouwbaarheidsmarge op totaalniveau is ongeveer 0,06 procentpunt. Op lager niveau is de marge groter.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens van de KZV zijn vanaf het 1e kwartaal 1996 volgtijdelijk vergelijkbaar.

De KZV is in de plaats gekomen van de Nationale VerzuimStatistiek (NVS; 2004 t/m 2005) en de jaaronderzoeken naar ziekteverzuim die het CBS over de jaren 2006 en 2007 heeft gehouden. Vóór de NVS publiceerde het CBS over ziekteverzuim per sector (particuliere bedrijven, rijksoverheid, overheid).

Toelichting bij de uitkomsten van de Kwartaalenquête ziekteverzuim in vergelijking met die van de andere ziekteverzuimstatistieken:

  • In de NVS wordt vanaf 2005 het ziekteverzuim langer dan 1 jaar meegeteld.
  • De NVS-ziekteverzuimcijfers over 2004-2005 van landbouw en visserij (bron: Stigas-SAZAS), financiële instellingen (bron: Astri en CBS-enquête), zorg (bron: Vernet) en onderwijs (bron: ministerie OC&W) zijn geaggregeerde branchegegevens.
  • De jaarcijfers over 2006 en 2007 zijn gebaseerd op jaarenquêtes. De kwartaaltotalen over 2006 en 2007 zijn geschat. De cijfers over 2006 van landbouw en visserij (bron: SAZAS), zorg (bron: Vernet) en onderwijs (bron: ministerie OC&W) zijn geaggregeerde branchegegevens.

Beschrijving kwaliteitstrategie

N.v.t.