Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA)

Omslag publicatie Zelfstandigenenquete Arbeid

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het doel van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is het in kaart brengen van informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsongevallen, werktijden, ziekte, functioneren, inzetbaarheid en opleiding en ontwikkeling van zelfstandig ondernemers. De ZEA wordt uitgevoerd door het CBS en TNO, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Doelpopulatie

Alle zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die winstaangifte doen voor de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst en in Nederland wonen en werken.

Statistische eenheid

Zelfstandig ondernemers.

Aanvang onderzoek

In 2012 is er een pilot van de ZEA uitgevoerd onder alle zelfstandigen. Dat zijn zelfstandig ondernemers, Directeuren Grootaandeelhouders (DGA’s) en personen met inkomsten uit overige arbeid. Op basis van die resultaten heeft er vanaf 2015 alleen een meting onder zelfstandig ondernemers die winstaangifte doen plaatsgevonden. Overige zelfstandigen zoals DGA’s en personen met inkomsten uit overige arbeid maken geen dus geen deel uit van de doelpopulatie van de ZEA.

Frequentie

Het onderzoek wordt vanaf 2015 tweejaarlijks uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De cijfers zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Personensteekproef.

Waarnemingsmethode

De respondenten van de ZEA vullen de enquête in via internet. De waarneming vindt plaats in het eerste kwartaal. Een gedetailleerde beschrijving van de waarnemingsmethode is te vinden in het methodologisch rapport onderaan deze pagina. De vragenlijst van 2023 (routing en vraagteksten) zijn als download onderaan deze pagina beschikbaar.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn zelfstandig ondernemers.

Steekproefomvang

De bruto steekproef bedroeg in 2023 24.600 zelfstandig ondernemers. Dit resulteerde in een bruikbare respons van 6839 personen.

Controle- en correctiemethoden

De voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibiliteitscontrole op interne consistentie en volledigheid is uitgevoerd. Door de wegingsmethode wordt gecorrigeerd voor onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de respons.

Weging

Bij de ZEA is er met ongelijke kansen getrokken en is er sprake van responsverschillen. Hierdoor zal de samenstelling van de steekproef verschillen van de samenstelling van de populatie. De weegtechniek die dit kan verhelpen is poststratificatie. Bij het bepalen van de weegfactoren door middel van poststratificatie wordt rekening gehouden met de ongelijke trekkingskansen die voortkomen uit de gehanteerde steekproeftrekking en wordt de vertekening ten gevolge van non-respons gereduceerd. Bij de weging wordt gebruik gemaakt van registergegevens over geslacht, leeftijd, herkomst, landsdeel, stedelijkheid, bedrijfstak en besteedbaar huishoudinkomen. Daarnaast wordt uit de Enquête Beroepsbevolking gebruik gemaakt van gegevens over behaald onderwijsniveau.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De uitkomsten van de ZEA zijn onderhevig aan toevalsfluctuaties omdat de enquête een steekproef betreft. Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde doelpopulatie kleiner is dan 200 worden in de StatLine-tabellen geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges.

Beschrijving kwaliteitsregistratie

Er wordt onder andere gecontroleerd op interne consistentie, volledigheid en plausibiliteit.