Uitgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van gemeentelijke statistische uitkomsten over begrote en gerealiseerde uitgaven (exclusief uitvoeringskosten) van gemeenten aan maatwerkvoorzieningen verstrekt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo2015).

Doelpopulatie

Gemeenten met uitgaven aan Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Statistische eenheid

Gemeenten in combinatie met de typen Wmo maatwerkvoorzieningen.

Aanvang onderzoek

2017.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Voor de jaarcijfers wordt er gestreefd naar de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat jaarcijfers uiterlijk 12 maanden na afloop van het jaar worden gepubliceerd. De cijfers over het meest recente verslagjaar worden als voorlopige cijfers gepubliceerd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

In dit onderzoek worden gegevens over begrote en gerealiseerde uitgaven voor Wmo-maatwerkarrangementen door gemeenten geleverd aan CBS.

Waarnemingsmethode

Bestanden met gegevens worden elektronisch aan het CBS geleverd.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Er is geen sprake van een steekproef. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om gegevens over uitgaven aan Wmo-maatwerkvoorzieningen te leveren in het kader van de gemeentelijke monitor sociaal domein. Voorlopig worden geen cijfers op gemeenteniveau gepubliceerd. Bij voldoende aanlevering (>80% van de Nederlandse populatie) zullen uitgaven met behulp van modelmatige extrapolatie op landelijk niveau worden berekend en gepubliceerd.

De onzekerheidsmarges (95%-betrouwbaarheidsintervallen) van de schattingen op landelijk niveau in duizenden euro’s zijn voor de jaarcijfers als volgt:

Zorgjaar 2017

 • Totaal begroot [4 581 935, 4 668 750]
 • Totaal begroot exclusief verblijf en opvang [2 989 100, 3 075 915]
 • Totaal gerealiseerd [4 902 745, 4 933 820]
 • Totaal gerealiseerd exclusief verblijf en opvang [3 055 915, 3 086 990]

Zorgjaar 2018

 • Totaal begroot [4 268 150, 4 355 550]
 • Totaal begroot exclusief verblijf en opvang [2 816 615, 2 904 020]
 • Totaal gerealiseerd [4 577 620, 4 616 835]
 • Totaal gerealiseerd exclusief verblijf en opvang [2 849 890, 2 889 105]

Controle- en correctiemethoden

Plausibiliteit is gecontroleerd door uitgaven per 1000 inwoners tussen gemeenten te vergelijken. Daarnaast zijn jaar op jaar vergelijkingen gedaan en zijn waar mogelijk begrote met gerealiseerde uitgaven met elkaar vergeleken. Bij grote afwijkingen is contact opgenomen met de betreffende gemeente om te achterhalen of de aangeleverde uitgaven kloppen. Waar nodig hebben gemeenten correcties aangeleverd. Voor gemeenten kleiner dan 20 duizend inwoners is jaar op jaar vergelijking minder informatief dan voor grotere gemeenten, omdat de uitgaven bij een lager aantal inwoners meer schommelen. Bij kleinere gemeenten met grote verschillen tussen jaren is steekproefsgewijs navraag gedaan naar correctheid van de cijfers.

Weging

De gegevens worden niet gewogen of opgehoogd omdat er geen sprake is van steekproef gegevens.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de statistiek is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de door gemeenten aangeleverde informatie.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Geen bijzonderheden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit en akkoord zijn bevonden. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn de volgende controles uitgevoerd:

 • tijdreeksanalyse: hoe zijn de ontwikkelingen in de tijd;
 • kengetallenanalyse: wat is de verhouding tussen de variabelen, bijvoorbeeld is het totaal groter dan de som van de uitgaven voor afzonderlijke typen maatwerkarrangementen;
 • hoe is de verdeling van de uitgaven per 1000 inwoners.