Sportclubs

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek Sportclubs geeft een beschrijving van de leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers, personeel (niet) in loondienst en samenstelling van de baten en lasten van bij de Kamer van Koophandel geregistreerde sportclubs (exclusief watersportclubs, en uitsluitend professionele sportclubs). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende takken van sport: kracht- en vechtsport, individuele zaalsport, team zaalsport, zwem- en duiksport, overige binnensport, atletiek, golf, hengelsport, paardensport, tennis, veldsport (exclusief voetbal), veldvoetbal, wielersport en overige buitensport.

Doelpopulatie

De populatie bestaat uit alle bij de Kamer van Koophandel geregistreerde sportclubs (exclusief watersportclubs, en uitsluitend professionele sportclubs).

Statistische eenheid

Een sportclub, bijvoorbeeld een vereniging of stichting, die gelegenheid geeft tot het beoefenen van een of meer takken van sport in georganiseerd verband.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek in min of meer de huidige vorm is gestart in 1987.

Frequentie

Driejaarlijks.

Publicatiestrategie

In jaar t verschijnen de definitieve cijfers over jaar t-2.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Voor het onderzoek wordt driejaarlijks een deel van de sportclubs in doelpopulatie geënquêteerd. Dit gebeurt op steekproefbasis.

Waarnemingsmethode

Elektronische enquête door het CBS. Respondenten kunnen op verzoek een papieren vragenlijst invullen.

Berichtgevers

Sportclubs.

Steekproefomvang

De steekproef bestaat uit ongeveer 10 duizend sportclubs.

Controle- en correctiemethoden

De (gedeeltelijk) ontbrekende of niet plausibele informatie van respondenten wordt bijgesteld op basis van gemiddelden en verdeelfracties van vergelijkbare sportclubs.

Respons

De respons van de statistiek is gemiddeld 55 procent.

Weging

Van de sportclubs die geen (bruikbaar) enquêteformulier terugstuurden, zijn de uitkomsten via weging (of ophoging) bijgeschat. De wegingsfactor is berekend per grootteklasse en tak van sport.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het populatiekader zal nooit foutloos zijn. Als fouten worden overdekking en onderdekking onderscheiden. De overdekking bestaat uit eenheden die ten onrechte in het kader zijn opgenomen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer bestaan of in een andere eenheid zijn opgegaan. Onder de onderdekking wordt het ontbreken van eenheden verstaan, bijvoorbeeld omdat zij later (met vertraging) in het kader worden opgenomen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 2000 zijn de cijfers op een vergelijkbare manier samengesteld.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De gegevens zijn gecontroleerd en gecorrigeerd totdat de uitkomsten en kengetallen op mesoniveau stabiel en plausibel waren.