Sociaaleconomisch panelonderzoek (SEP) tot 2002

Doel

Meten van allerlei aspecten van welvaart, hun onderlinge samenhang en veranderingen in de loop van de tijd naar inkomen, bezit en schulden, waardering van inkomen, arbeid, duurzame goederen, wonen, attitudes en wensen.

Doelpopulatie

Particuliere huishoudens in Nederland.

Nettosteekproefomvang 

Circa 5 000 huishoudens.

Initiële respons

Circa 50 procent van de benaderde huishoudens.

Uitval

Circa 5 procent van de deelnemende huishoudens.

Ophoging

Ieder huishouden krijgt een gewicht dat omgekeerd evenredig is aan de insluitkans (trekkingskans) van het desbetreffende huishouden (met behulp van Horvitz-Thomson-schatters).

Herweging

Om de nauwkeurigheid van de uitkomsten te verbeteren wordt cross-sectioneel en longitudinaal herwogen naar:

  • geslacht (man; vrouw)
  • leeftijdsklasse (16-24 jaar; 25-34 jaar; 35-49 jaar; 50-64 jaar; 65 jaar of ouder)
  • burgerlijke staat (gehuwd; overig)
  • gemeentegrootte.

Steekproefeenheid

Persoon en huishouden.

Berichtgevers

Iedere persoon van 16 jaar of ouder in het huishouden plus één persoon voor variabelen die betrekking hebben op het huishouden als geheel.

Waarnemingsmethode 

Directe computerinvoer door enquêteur/ enquêtrice bij persoonlijk bezoek. In 2001 en 2002 is de waarneming uitsluitend op administraties gebaseerd.

Frequentie

Doorlopend.

Soort onderzoek

Panelonderzoek. Het panel wordt jaarlijks aangevuld ter vervanging van huishoudens die het panel hebben verlaten (uitval).

Verslagperiode

Jaar.

Entiteiten

Persoon van 16 jaar of ouder, particulier huishouden.