Schooladvies basisonderwijs

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek over schooladviezen in het basisonderwijs laat zien welke eerste schooladviezen en welke definitieve schooladviezen aan leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) zijn gegeven. In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past. De school kijkt voor het schooladvies onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool. In schooljaar 2014/’15 waren basisscholen voor het eerst verplicht om leerlingen vóór 1 maart een schooladvies te geven. Dit is het eerste schooladvies. In april/mei heeft het merendeel van de leerlingen daarnaast een eindtoets gemaakt. Voor de leerlingen die op de eindtoets hoger scoorden dan hun oorspronkelijke advies, kon de basisschool in schooljaar 2014/’15 voor het eerst het schooladvies herzien.
Het definitief schooladvies is het advies na eventuele herziening. Tevens wordt getoond hoe vaak het eerste schooladvies in aanmerking is gekomen voor herziening en hoe vaak het eerste schooladvies daadwerkelijk herzien is.

Doelpopulatie

Alle leerlingen in het door de overheid bekostigde basisonderwijs in leerjaar 8 die een schooladvies hebben gekregen. Het gaat om leerlingen die op 1 oktober van het betreffende leerjaar staan ingeschreven in het basisonderwijs.

Statistische eenheid

Leerlingen.

Aanvang onderzoek

Vanaf het schooljaar 2014/’15 toont StatLine cijfers over het aantal schooladviezen in het basisonderwijs.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Beschrijvend onderzoek op basis van registerinformatie.

Waarnemingsmethode

Het basisregister onderwijsnummer (BRON) ligt ten grondslag aan de statistiek over school- en toetsadviezen. BRON bevat informatie op persoonsniveau over leerlingen en examenresultaten in het door de overheid bekostigde onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzamelt de gegevens van de verschillende instellingen en beheert het register. Vervolgens bewerkt DUO deze gegevens tot zogenaamde ééncijferbestanden volgens met CBS en andere gebruikers vastgestelde afleidingen. De onderwijsgegevens in de tabel zijn gebaseerd op het ééncijferbestand over het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Omdat in BRON ook het burgerservicenummer (BSN) van de leerlingen is opgenomen, kan CBS deze koppelen met andere registers op persoonsniveau, zoals de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie in de tabellen over geslacht en migratieachtergrond is daarmee afkomstig uit de BRP.

Berichtgevers

CBS ontvangt van DUO bestanden met de door hen verzamelde gegevens over leerlingen in het primair onderwijs.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers (instellingen) ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in de bestanden. De aan het CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn vergelijkbaar in de tijd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden.