Productiemiddelen elektriciteit

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van jaarcijfers met betrekking tot warmtekrachtinstallaties en overige middelen die elektriciteit produceren.

Doelpopulatie

In Nederland geplaatste warmtekrachtinstallaties en overige middelen die elektriciteit produceren.

Statistische eenheid

Installaties die elektriciteit produceren.

Aanvang onderzoek

Gedetailleerdere gegevens, per installatietype, zijn beschikbaar vanaf 1998. Daarnaast zijn er in de elektriciteitsbalans vanaf 1920 gegevens over de centrale elektriciteitsproductie beschikbaar en vanaf 1936 gegevens over de decentrale elektriciteitsproductie.

Frequentie

Het totaaloverzicht van warmtekrachtinstallaties en overige middelen die elektriciteit produceren wordt per jaar gepubliceerd.

Publicatiestrategie

Voorlopige cijfers worden in oktober op StatLine gepubliceerd. In december worden alle cijfers over het afgelopen verslagjaar definitief. Daarnaast vinden er leveringen plaats aan Eurostat en het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Bedrijven met stoomturbines, gasturbines en STEG-eenheden worden integraal waargenomen, de overige bedrijven op basis van een steekproef.

Waarnemingsmethode

De waarneming van (warmte)krachtinstallaties vindt primair plaats via enquêteformulieren die digitaal kunnen worden ingevuld. Daarnaast worden installaties van de hernieuwbare bronnen zon, wind en water waargenomen via de statistiek hernieuwbare energie.

Berichtgevers

Dit zijn in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen waar warmtekrachtinstallaties en overige middelen die elektriciteit produceren zijn geplaatst en/of worden geëxploiteerd.

Steekproefomvang

Circa 300 bedrijfseenheden.

Controle- en correctiemethoden

• Per installatie wordt het rendement berekend, dat is de verhouding van de productie tot de inzet van energie.
• De absolute hoeveelheid geproduceerde energie moet in overeenstemming zijn met de capaciteit van de installatie.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Circa 95 procent van de doelpopulatie retourneert een bruikbare vragenlijst.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Gegevens vanaf de aanvang van het onderzoek zijn vergelijkbaar. Omstreeks 1975 is er omschakeld naar de huidige opzet van de enquête.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De ingevulde cijfers worden automatisch gecontroleerd en in enkele situaties in overleg met de berichtgever verbeterd. De geaggregeerde cijfers ondergaan een plausibiliteitscontrole door vergelijking met de vorige periode en met de overeenkomstige perioden van voorgaande jaren. Van de geaggregeerde gegevens wordt ook getoetst of ze binnen de marges van referentierendementen vallen.