Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS), Basisvragenlijst: 1997-2008

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Doorlopend verzamelen van hoogwaardige en coherente gegevens over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking.

Doelpopulatie

Personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

POLS is gestart in 1997.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

Steekproef van personen.
De steekproef wordt gelijkmatig verspreid over de maanden van het jaar.

Waarnemingsmethode

Vraaggesprekken bij de respondent thuis met een laptop: Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).

Berichtgevers

Personen in particuliere huishoudens.

Steekproefomvang

1997: 34 439
1998: 80 789
1999: 42 605
2000: 37 482
2001: 24 231
2002: 22 259
2003: 25 163
2004: 21 706
2005: 10 378
2006:  9 607
2007:  8 741
2008:  9 499

Controle- en correctiemethoden

De voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibiliteitscontrole op interne consistentie en volledigheid wordt jaarlijks uitgevoerd.

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking is jaarlijks een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, huishoudgrootte en enquêtemaand.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Omdat de enquête een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties.
Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 50 worden in de StatLine-tabellen geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De onderzoeksopzet voor de basismodule van POLS is in de onderzoeksjaren niet gewijzigd.