Lengte van wegen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht verschaffen in de lengte van het Nederlandse wegennet. Onderscheid wordt gemaakt naar beheerder en type weg.

Doelpopulatie 

Alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voorzien van een straatnaam of nummer, waarop verkeer met motorvoertuigen op meer dan twee wielen is toegestaan.

Statistische eenheid 

Wegen.

Aanvang onderzoek 

2001 (in huidige vorm)

Frequentie 

Per jaar.

Publicatiestrategie 

De gegevens worden in de maand september/oktober van het verslagjaar gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek 

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode 

Als uitgangspunt voor deze publicatie is het Nationale Wegenbestand (NWB) van Rijkswaterstaat gebruikt. Dit is mede gedaan met behulp van de meest recente kaartbladen van Top10Vector van de Topografische Dienst Kadaster. Voor de indeling naar gemeenten is de gemeentelijke codering van de wegvakken uit het NWB gebruikt. De wegen in de Belgische enclave Baarle Hertog zijn ook meegenomen. Fiets- en voetpaden zijn uitgesloten.

Berichtgevers 

Rijkswaterstaat, Topografische Dienst Kadaster

Steekproefomvang 

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden 

Er wordt gecontroleerd op onderlinge consistentie.

Weging 

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid 

Meet- en procesfouten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid 

De gegevens zijn volgtijdelijk slechts beperkt vergelijkbaar met cijfers van voor 2001.

Beschrijving kwaliteitsstrategie 

Controle op interne consistentie en volledigheid.