Lengte van spoorwegen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht verschaffen in de lengte van het Nederlandse spoorwegennet. Onderscheid wordt gemaakt naar  het aantal sporen en de aanwezigheid van een elektrische bovenleiding.

Doelpopulatie 

Alle spoorwegen die beheerd worden door ProRail, en andere hoofdspoorwegen (zoals de Betuwelijn) als zij zijn opgenomen in het Nationaal Wegenbestand van Rijkswaterstaat. Spoorwegen die particulier beheerd worden, zijn uitgesloten in deze publicatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor spoorwegen op industrieterreinen die beheerd worden door bedrijven, maar ook voor spoorlijnen die alleen voor toeristische doeleinden gebruikt worden. Ook smalspoor, tram- en metrobanen zijn uitgesloten.

Statistische eenheid 

Spoorwegen.

Aanvang onderzoek 

2005 (in huidige vorm).

Frequentie 

Per jaar.

Publicatiestrategie 

De gegevens worden in de maand september/oktober van het verslagjaar gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek 

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode 

Als uitgangspunt voor deze publicatie is het Nationale Wegenbestand van Rijkswaterstaat gebruikt. De gegevens zijn verrijkt met kenmerken uit bestanden van ProRail en de meest recente kaartbladen van Top10Vector van de Topografische Dienst Kadaster.

Berichtgevers 

Rijkswaterstaat, ProRail, Topografische Dienst Kadaster.

Steekproefomvang 

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden 

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid.

Weging 

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid 

Meet- en procesfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid 

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar met cijfers van voor 2005.

Beschrijving kwaliteitsstrategie 

Controle op interne consistentie en volledigheid.