Invoerprijs ketelkolen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van kwartaalcijfers met betrekking tot de prijs van ketelkolen die in Nederland zijn ingevoerd van buiten de Europese Unie.

Doelpopulatie

In Nederland gevestigde bedrijven die ketelkolen invoeren.

Statistische eenheid

Het CBS onderhoudt een eigen bedrijvenregister waarin de Nederlandse bedrijven en ondernemingen worden beschreven als statistische eenheden. Binnen dit Algemeen Bedrijvenregister (ABR) wordt er voor een bedrijf een zogenoemde bedrijfseenheid afgeleid en vastgelegd. Het ABR is de basis voor de populatieafbakening en steekproeftrekking van veel bedrijfseconomische statistieken, waaronder de kolenstatistieken.

Aanvang onderzoek

Cijfers over de invoerprijs van ketelkolen zijn er vanaf 1981.

Frequentie

De bedrijven die ketelkolen invoeren worden per kwartaal waargenomen.

Publicatiestrategie

De voorlopige cijfers over de invoerprijs van ketelkolen worden in de vierde maand na afloop van een verslagkwartaal op StatLine gepubliceerd. In de zevende maand na afloop van een verslagkwartaal worden de cijfers definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De gegevens over invoerwaarde en geïmporteerd gewicht per land van herkomst worden ontleend aan de statistiek van de internationale handel.
De verbrandingswaarde van de ingevoerde kolen wordt bepaald met informatie uit de statistiek Winning, omzetting en verbruik van energie. In de gevallen dat er geen verbrandingswaarde beschikbaar is, wordt gebruikgemaakt van historische gegevens of gegevens van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Waarnemingsmethode

De waarneming vindt plaats via enquêteformulieren die digitaal kunnen worden ingevuld, gecombineerd met een registratie.

Berichtgevers

Dit zijn in Nederland gevestigde handelaren of energiebedrijven die ketelkolen invoeren, omzetten of verbruiken.

Steekproefomvang

Circa 15 bedrijfseenheden.

Controle- en correctiemethoden

Waarden die sterk afwijken van het gemiddelde worden niet meegenomen. De individuele en geaggregeerde cijfers ondergaan een plausibiliteitscontrole door vergelijking met de vorige periode en met de overeenkomstige perioden van voorgaande jaren.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Dit is vooral afhankelijk van de nauwkeurigheid van de opgegeven invoerprijs op de factuur en van de opgegeven netto verbrandingswaarde. De invoerprijs op basis van de verbrandingswaarde wordt gepubliceerd in euro per gigajoule (euro/GJ).

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 1987 zijn de ketelkolen inclusief de overige bitumineuze kolen. De tijdreeks van 1981 tot en met 1986 betreft alleen ketelkolen en is daarom niet goed vergelijkbaar met de reeks vanaf 1987.
Vanaf het derde kwartaal 2004 zijn er minder niet EU-landen, namelijk de tien landen die op 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden. Vanuit deze landen worden doorgaans geringe hoeveelheden ketelkolen in Nederland geïmporteerd. In het tweede kwartaal van 2004 was de invoer vanuit de nieuwe EU-landen 4 procent van de totale invoer vanuit landen buiten de EU (op dat moment EU-15).
Vanaf 2005 zijn de prijzen gebaseerd op de statistiek internationale handel in goederen. Hierbij gaat de waarneming via een registratie. Tot 2005 was er een aparte enquête voor de waarneming van steenkool in Nederland. Vanaf 1 juli 2013 omvat de Europese Unie 28 lidstaten (EU-28).

Beschrijving kwaliteitsstrategie

  • De waarnemingen uit de statistiek internationale handel in goederen worden vergeleken met die uit de energiestatistieken. De netto-invoer moet namelijk ongeveer gelijk zijn aan het energieverbruik in Nederland.
  • De uitkomsten worden vergeleken met de invoerprijzen in andere EU-landen.