Inkomensstatistiek Caribisch Nederland

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een beeld geven van de samenstelling en verdeling van het inkomen van personen en huishoudens in Caribisch Nederland.

Doelpopulatie

De bevolking in particuliere huishoudens aan het einde van het onderzoeksjaar.

Statistische eenheid

Personen en huishoudens.

Aanvang onderzoek

2011.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Ongeveer anderhalf jaar na afloop van elk onderzoeksjaar komen voorlopige gegevens beschikbaar. Een jaar later worden deze vervangen door definitieve gegevens.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is op basis van integrale registraties.

Waarnemingsmethode

Koppeling, integratie en bewerking van diverse registraties.

Berichtgevers

Belastingdienst Caribisch Nederland, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rijksdienst Caribisch Nederland.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Vanwege integrale waarneming is er geen sprake van steekproefmarges. Registraties zijn echter niet feilloos. In beperkte mate is er sprake van beperkingen met betrekking tot de tijdigheid, volledigheid en juistheid van gegevens. Met name in voorlopige uitkomsten wordt er daarom voor een deel van de populatie aanvullend gebruikgemaakt van informatie uit het verleden en schattingen op basis van gerelateerde indicatoren. Voor een deel van de huishoudens worden geen data gevonden; deze huishoudens worden bij publicaties buiten de onderzoekspopulatie gelaten. Een deel van de inkomensbestanddelen wordt alleen waargenomen in de aangifteregistratie. Voor personen die geen aangifte inkomstenbelasting (hoeven) doen ontbreekt hierdoor de waarneming van deze bestanddelen. Met name het inkomen uit vermogen en alimentatie worden hierdoor onderschat, vooral bij de lagere inkomens.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De reeks geeft in de tijd vergelijkbare resultaten vanaf 2011.