Hernieuwbare energie

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van een totaaloverzicht van hernieuwbare energie in Nederland.

Doelpopulatie

Alle installaties die hernieuwbare energie produceren en/of verbruiken.

Statistische eenheid

Installaties

Aanvang onderzoek

Omstreeks 1990

Frequentie

Eenmaal per jaar

Hernieuwbare elektriciteit ook op maandbasis

Publicatiestrategie

In maart verschijnen de voorlopige cijfers over hernieuwbare elektriciteit in het voorgaande jaar. Uiterlijk begin juni verschijnen de (nader) voorlopige cijfers over hernieuwbare energie totaal in het voorafgaande jaar, met informatie over de onderliggende technieken. In november volgt een bijstelling van de cijfers over het voorafgaande jaar en een jaar later verschijnen definitieve cijfers van twee jaar geleden. Alle cijfers worden gepubliceerd op StatLine. Cijfers met nieuwswaarde, in ieder geval de voorlopige cijfers, worden ook als artikel op internet op de homepage van het CBS naar buiten gebracht. Aan het eind van de zomer verschijnt een rapport met tijdreeksen met nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar, een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen, vergelijkingen met andere Europese landen en een uitgebreide methodologische verantwoording.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Hernieuwbare energie wordt gebruikt via een heel scala aan verschillende combinaties van bronnen (zoals wind en biomassa) en technieken (zoals windmolens en houtkachels). Het soort onderzoek verschilt per combinatie van bron en techniek. Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van registraties en/of informatie uit andere CBS-statistieken. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de administratie achter de certificaten voor Garanties van Oorsprong voor groene energie van VertiCer, gegevens over biobrandstoffen van de Nederlandse Emissieautoriteit, het register CERES met zonnestroominstallaties van de netbeheerders en de CBS-enquêtes voor de winning, omzetting en het verbruik van energie welke onder andere worden gebruikt voor de elektriciteitsbalans en de energiebalans. Voor zonnewarmte, warmtepompen en houtketels en –kachels groter dan 18 kW worden de leveranciers van de gerelateerde hernieuwbare energiesystemen benaderd. Voor sommige technieken worden kengetallen gebruikt om de lastig waarneembare doelvariabelen (hernieuwbare energieproductie van grote aantallen kleine installaties) te relateren aan gemakkelijk waarneembare variabelen (capaciteit van installaties). Deze kengetallen zijn vastgelegd in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie. In de jaarlijkse publicatie Hernieuwbare energie in Nederland wordt per techniek de onderzoeksmethode beschreven.

Waarnemingsmethode

Gebruik van registraties en enquêtering.

Berichtgevers

Registratiehouders en leveranciers van specifieke hernieuwbare energiesystemen.

Steekproefomvang

De leveranciers van hernieuwbare energiesystemen worden integraal benaderd. Per soort systeem gaat het meestal om hooguit enkele tientallen leveranciers.

Controle- en correctiemethoden

Waar mogelijk worden andere onafhankelijke bronnen ingezet als referentie. Belangrijk hierbij zijn de overheidsmilieujaarverslagen en subsidiebeschikkingen. Daarnaast worden de ingevulde vragenlijsten beoordeeld door controle van de rendementen en door te vergelijken met voorgaande jaren. Bij opmerkelijke en invloedrijke ontwikkelingen wordt navraag gedaan bij de leverancier van de gegevens. Op macroniveau is er daarnaast overleg met RVO.nl en brancheorganisaties, vooral als er een vermoeden is dat de onnauwkeurigheid groot is.

Weging

De hernieuwbare energiestatistiek is gebaseerd op integrale registraties en integrale enquêtes onder kleine populaties. Non-respons wordt gecorrigeerd op basis van imputatie door gebruik te maken van gegevens van voorgaande jaren.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Deze verschilt per techniek. In Hernieuwbare energie in Nederland wordt deze per techniek gekwantificeerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De waarnemingsmethode is vanaf aanvang van het onderzoek op meerdere momenten veranderd. Voor trendbreuken is echter zo goed mogelijk gecorrigeerd. De gegevens vanaf 1990 zijn dus in principe volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden