Gemiddelde WOZ-waarde van woningen

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Deze statistiek geef informatie over de gemiddelde WOZ-waarde van de BAG-woningvoorraad.

Doelpopulatie

Alle woningen in Nederland, per gemeente

Statistische eenheid

Woningen volgens de BAG, behorend tot de woningvoorraad

Aanvang onderzoek

1 januari 2019

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

De voorlopige cijfers worden 7 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.
De nader voorlopige cijfers worden 11 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.
De definitieve cijfers worden circa 23 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Registratie

Waarnemingsmethode

De woningvoorraad is gebaseerd op informatie uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG).

De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ)
Het CBS heeft toegang tot LV WOZ. Dit is de centrale voorziening waaruit WOZ-gegevens uit alle gemeenten verkregen kunnen worden. Sinds 1 januari 2019 zijn daadwerkelijk alle gemeenten aangesloten op de LV WOZ. Hiermee werd de LV WOZ voor alle gebruikers en afnemers de basis. De basisregistratie bevat een ‘Vastgestelde waarde’ (WOZ-waarde) en de koppeling aan kadastrale percelen en/of adressen en aan BAG verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen en/of panden. De LV WOZ maakt (her)gebruik van de standaarden en voorzieningen die binnen het Stelsel van Basisregistraties ontwikkeld zijn.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de LV WOZ. De Waarderingskamer is de toezichthouder. Het Kadaster beheert de LV WOZ. Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de basisregistratie LV WOZ.

Berichtgevers

Gemeenten

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

In de LV WOZ is ook de relatie vastgelegd met het/de verblijfsobject(en) uit de BAG. Als er meerdere verblijfsobjecten bij één WOZ-object horen, wordt de WOZ-waarde verdeeld op basis van de gebruiksoppervlakte uit de BAG. Als er meerdere WOZ-objecten bij één verblijfsobject horen, wordt de WOZ-waarde geaggregeerd.

Als een woning in de LVWOZ geen waarde heeft, wordt deze door het CBS geïmputeerd op basis van de WOZ-waarde uit het recente verleden en een gemiddelde ontwikkeling van de regio.

Indien in de regio voor minder dan 85 procent van alle woningen een WOZ-waarde bekend is dan wordt het gemiddelde van die regio niet bepaald. Daarnaast worden woningen die een waarde hebben van minder dan 10 duizend euro of meer dan 5 miljoen euro niet meegenomen in het bepalen van het gemiddelde.

Weging

Niet van toepassing

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Het CBS voert controles uit zoals bovenstaand beschreven. Indien de kwaliteit buiten deze grenzen valt wordt de gemiddelde WOZ-waarde van de desbetreffende regio (gemeente) niet gepubliceerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar vanaf 2019.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.