European Union-Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van actuele en internationaal vergelijkbare gegevens over inkomen en het niveau en de structuur van de armoede en de sociale uitsluiting.

Doelpopulatie

Bevolking in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking)

Statistische eenheid

Personen en huishoudens. 

Aanvang onderzoek

EU-SILC is in 2005 opgestart.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

EU-SILC is een zogenaamd roterend panelonderzoek. Het panel van steekproefpersonen wordt getrokken uit personen die eerder hebben meegedaan aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De steekproefpersonen worden vier jaar lang met tussenpozen van een jaar gevolgd.

Waarnemingsmethode

Registraties aangevuld met telefonische waarneming (CATI). 

Berichtgevers

Steekproefpersonen, Gemeenten (GBA), Ministerie van Financiën (gegevens uit de belastingadministratie), Informatie Beheer Groep (studiefinanciering) en tot 2006 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (individuele huursubsidie).

Steekproefomvang

Circa 9 duizend personen en hun huishoudensleden.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens van een respondent worden gecontroleerd op interne consistentie. Door de wegingsmethode wordt gecorrigeerd voor onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de respons.

Weging

Het ophogen van de waarnemingen vindt plaats in twee stappen. Ten eerste worden aan de waarnemingen startgewichten toegekend. Deze startgewichten zijn zo berekend dat ze corrigeren voor ongelijke trekkingskansen die voortkomen uit de gehanteerde steekproeftrekking. In de tweede stap worden definitieve ophoogfactoren bepaald. Met deze stap wordt de vertekening ten gevolge van non-respons gereduceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens over leeftijd, geslacht, huishoudensgrootte, huishoudensinkomen, woonsituatie (huur/koop) en provincie.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De uitkomsten van EU-SILC hebben een onnauwkeurigheidsmarge. Omdat het steekproefdesign vrij complex is, is het schatten van de 95%-betrouwbaarheidsmarges niet eenvoudig. De marges van de belangrijkste uitkomsten van EU-SILC  worden momenteel door het CBS berekend.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Het voornaamste doel van EU-SILC is de internationale vergelijkbaarheid en niet de volgtijdelijke vergelijkbaarheid. Vooral in de opstartfase (2005 en 2006)  zijn met name de gehanteerde inkomensbegrippen aan veranderingen onderhevig.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Tijdens het interview worden de antwoorden in de computer ingevoerd; daarbij kunnen inconsistente antwoorden direct gesignaleerd worden. Bij proxi-beantwoording (als een lid van het huishouden de vragen beantwoord die op een ander lid betrekking hebben) wordt nagegaan of deze persoon voldoende informatie heeft om de vragen te beantwoorden.