Continu Vakantie Onderzoek (CVO), vanaf 2017

Wat behelst het onderzoek? 

Doel

Het doel van Continu Vakantie Onderzoek (CVO) is het verschaffen van informatie over vakanties van Nederlanders in binnen- en buitenland.

Doelpopulatie

De Nederlandse bevolking (exclusief bewoners van tehuizen en instellingen).

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Sinds 1969 verzamelt het CBS informatie over de vakanties van Nederlanders. Het Continu Vakantieonderzoek zoals we dat nu kennen is gestart in 1992. In 2002 en 2017 zijn er aanzienlijke wijzigingen uitgevoerd in het design van het onderzoek.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Er worden eerst voorlopige cijfers gepubliceerd, daarna definitieve.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Het onderzoek is een panelonderzoek. Deelnemers aan het panel worden via een steekproef getrokken uit TNS NIPObase, een database van ruim 200.000 personen die regelmatig deelnemen aan onderzoek van Kantar TNS. Voor de steekproeftrekking wordt gebruik gemaakt van ‘De Gouden Standaard’. Dit is een ijkingsinstrument voor nationale en regionale steekproeven dat is ontwikkeld door het MOA en CBS. Het stelt aangesloten onderzoeksbureaus in staat om gebruik te maken van dezelfde ijkingsdata.

Waarnemingsmethode

CVO-panelleden worden vier keer per jaar via e-mail uitgenodigd om via internet een vragenlijst in te vullen. Zij worden hiertoe in januari, april, juli en oktober benaderd met de vraag om informatie te verstrekken over hun vakantie(s) in de voorgaande drie maanden. Om te voorkomen dat men relevante informatie over de vakantie vergeet, ontvangen respondenten een speciaal schema. Zij worden gevraagd om hierin enkele kerngegevens bij te houden, zoals bijvoorbeeld wat zij tijdens de vakantie uitgeven.

Het CBS verzamelt niet zelf de gegevens voor het CVO. Het onderzoek wordt via openbare aanbesteding uitbesteed aan een externe partij die in staat is het onderzoek volgens specificaties van het CBS uit te voeren. Sinds 2002 wordt het CVO uitgevoerd door NBTC-NIPO Research. Dit is een samenwerkingsverband tussen Kantar TNS  en NBTC Holland Marketing. Meer informatie is te vinden op de website van NBTC-NIPO Research (www.nbtcniporesearch.nl).

Berichtgevers

Personen in particuliere huishoudens. Voor panelleden jonger dan 12 jaar worden de enquêtevragen beantwoord door een ouder of verzorger. Panelleden van 12 t/m 17 jaar wordt gevraagd om de vragenlijst indien nodig samen met een ouder of verzorger in te vullen.

Steekproefomvang

Vanaf vakantiejaar 2017 omvat het CVO een steekproef van netto circa 8.000 personen per jaar. Dit is een verhoging ten opzichte van de netto respons van 6.500 personen in de periode van 2002 t/m 2017 en meer dan een verdubbeling ten opzichte van de periode daarvoor. In het algemeen geldt dat een groter aantal waarneming leidt tot een hogere betrouwbaarheid van de uitkomsten. In de uitkomsten komt dit tot uitdrukking in lagere standaardfouten. Voor het CVO betekent dit concreet dat ook landelijke cijfers gepubliceerd kunnen worden over landen waar Nederlanders minder vaak op vakantie gaan.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens van een respondent worden gecontroleerd op interne consistentie. In het geval van geconstateerde inconsistenties worden data gecorrigeerd (waarbij de kernvariabelen worden vastgezet en andere ermee consistent gemaakt). Niet alle variabelen zijn verplicht om in te vullen; ontbrekende waarden worden afgeleid uit de wel beschikbare informatie, of, indien dit niet mogelijk is waarden in variabelen worden op verantwoorde manier geïmputeerd.

Weging

Er wordt een weging toegepast, om te corrigeren voor verschillen in de samenstelling van de netto steekproef en de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. Door de wegingsmethode wordt gecorrigeerd voor onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de respons. Dit zorgt er voor dat de cijfers van het CVO het vakantiegedrag van Nederlanders goed weergeven.
Er wordt gewogen naar de sociaal demografische kenmerken leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, sociale klasse, woonprovincie en stedelijkheid. Daarnaast wordt gewogen naar het bezit van een eigen recreatieve accommodatie. Dit is een vast vakantieonderkomen dat in het bezit is van het huishouden van de respondent, zoals een vakantiewoning of een stacaravan.

[1] Het CVO werkt met vakantiejaren, in tegenstelling tot veel andere statistieken die als jaarafbakening het kalenderjaar hanteren. Een vakantiejaar loopt van 1 oktober van het voorgaande jaar t/m 30 september van het onderzoekjaar. Zo loopt vakantiejaar 2017 van 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Een steekproefonderzoek, zoals het Continu Vakantieonderzoek, levert geen exacte uitkomst op, maar een zo goed mogelijke benadering daarvan. Dat komt doordat personen in de steekproef nooit precies hetzelfde zijn als de Nederlandse bevolking.

In het CVO is er voor gekozen om cijfers die gebaseerd zijn op minder dan 50 respondenten niet te publiceren. De marge zou dan te groot worden om het cijfer nog te kunnen interpreteren. In de cellen waarvoor dit geldt staat dan een punt (.).

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

In 2017 is de doelpopulatie uitgebreid met Nederlanders met een migratieachtergrond. Tevens is de netto steekproef vergroot van 6.500 naar 8.000 respondenten. Door deze wijzigingen kunnen de cijfers van het onderzoek uit eerdere jaren niet zonder meer vergeleken worden met die vanaf 2017.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt voortdurend gekeken naar de kwaliteit van het onderzoek, o.a. samenstelling van de steekproef, duidelijkheid van de vragen, directe signalering van onlogische antwoorden bij de invulling van de vragenlijst, controles en correcties van verdere inconsistenties in data, plausibiliteitscheck van de output.