Belevingen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Samenstellen van gegevens op landelijk niveau over actuele onderwerpen die in de samenleving spelen, waarbij de nadruk ligt op de vraag hoe de Nederlandse bevolking deze ervaart. Het gaat dan niet alleen om oordelen over actuele kwesties, maar ook om de beleving van de eigen situatie. Onderwerpen die in eerdere onderzoeken aan de orde zijn geweest, zijn solidariteit in de gezondheidszorg, verantwoordelijkheden van overheid en burgers, welzijn en veiligheidsbeleving.

Doelpopulatie

Personen van 18 jaar of ouder in particuliere huishoudens in Nederland.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Het Belevingenonderzoek is voor het eerst uitgevoerd in 2010. In dit pilot-onderzoek kwamen de onderwerpen ‘solidariteit in de gezondheidszorg’ en ‘welzijn’ aan bod. In 2012 is een tweede pilot uitgevoerd, met als onderwerp ‘verantwoordelijkheden van de overheid en van burgers zelf’. In de jaren daarna zijn de volgende thema’s aan bod gekomen:

  • 2013: arbeid en vergrijzing;
  • 2014: gezondheidszorg;
  • 2015: leefsituatie van jongeren (eenmalig onderzoek onder 12- tot 25-jarigen);
  • 2016: veiligheidsbeleving;
  • 2017: duurzaamheid, vluchtelingen, sociale media, timing van het krijgen van kinderen;
  • 2018: gezondheidszorg.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Belevingen is een onderzoek waarbij de gegevens via een enquêteonderzoek worden verzameld. Hiertoe wordt een personensteekproef getrokken op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De gegevens worden doorgaans verzameld in het voorjaar, in de periode maart-juni.

Waarnemingsmethode

De methode van dataverzameling is mixed-mode. Alle geselecteerde steekproefpersonen ontvangen een aanschrijfbrief waarin gevraagd wordt om de vragenlijst via internet in te vullen (CAWI). Daarna volgen twee schriftelijke rappelronden waarbij alle steekproefpersonen die nog niet gerespondeerd hebben een brief ontvangen. Personen die uiteindelijk niet via CAWI hebben gerespondeerd en waarvan een telefoonnummer beschikbaar is, worden vervolgens telefonisch voor het onderzoek benaderd (CATI). Is geen telefoonnummer bekend, dan worden zij door een interviewer thuis bezocht (CAPI).
In 2018 is CAPI voor het eerst doelgroepgericht ingezet. Niet alle personen zijn bezocht, maar alleen degenen die behoren tot bevolkingsgroepen die doorgaans minder goed responderen.

Berichtgevers

Personen van 18 jaar of ouder in particuliere huishoudens. In 2015 is het onderzoek eenmalig uitgevoerd onder jongeren van 12 tot 25 jaar.

Steekproefomvang

De netto steekproef bedraagt jaarlijks circa 3 500 personen.

Controle- en correctiemethoden

Bij elk belevingenonderzoek wordt een nonresponsanalyse en een plausibiliteitscontrole uitgevoerd.

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor, gebaseerd op de kenmerken leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, herkomst, omvang van het huishouden, provincie en de mate van stedelijkheid. De gewichten zijn bepaald op persoonsniveau.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat de enquête een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 100 worden hierover geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges.

Respons

Tot 2018 lag de respons van de belevingenonderzoeken telkens rond de 60 procent. In 2018 bedroeg de respons 41 procent. Deze lagere respons komt onder meer doordat in dit jaar CAPI voor het eerst doelgroepgericht is ingezet. De representatieve weerspiegeling van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder is echter hetzelfde als in voorgaande jaren.