Verschil inkomstenbedragen zelfstandige artsen

Het CBS publiceert in verschillende tabellen over de inkomsten van zelfstandige artsen die beide gebaseerd zijn op fiscale data. In de StatLinetabel 'Praktijken van zorgverleners; verlies- en winstrekening' zijn de bedrijfsopbrengsten, -lasten en het resultaat voor belasting weergegeven voor het totaal van alle huisartsen en tandartsen die in een verslagjaar als zelfstandige werkzaam waren. Als de totaalbedragen gedeeld worden door het aantal ondernemers resulteren bedragen voor bijvoorbeeld gemiddeld resultaat. De StatLinetabel 'Winsten van artsen' beschrijft de gemiddelde winsten van zelfstandig werkzame artsen naar specialisme, leeftijd en geslacht.

De verschillen tussen de gemiddelde winst en het gemiddelde resultaat voor belasting heeft diverse oorzaken:

  1. De definitie van het begrip verschilt. “Winst” uit de tabel Winsten van artsen is hetzelfde als “resultaat voor belasting” uit de tabel Praktijken van zorgverleners plus het saldo investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling.
  2. In de tabel Praktijken van zorgverleners zijn alle artsen met een winstaangifte meegeteld, dus ook degenen die tevens in loondienst werken en/of Directeur groot aandeelhouder (DGA) zijn. Het resultaat van de bedrijven waarvan de arts DGA is, zijn bij de eventuele andere fiscale resultaten van deze ondernemer opgeteld. In de tabel Winsten van artsen worden uitsluitend artsen meegenomen die alleen winst/verlies hebben.
  3. De populatie bij de tabel Praktijken van zorgverleners omvat bij de huisartsenpraktijken ook de stichtingen waarin avond-, nacht- en weekenddiensten van huisartsen regionaal zijn georganiseerd en bij de tandartsenpraktijken de stichtingen voor jeugdtandverzorging en centra voor bijzondere tandheelkunde.
  4. In de tabel Praktijken van zorgverleners zijn ook de aangiften van partners in de zogenaamde man-vrouw maatschappen meegenomen. Ook de winsten uit deze aangiften zijn bij de andere fiscale resultaten van de desbetreffende ondernemer opgeteld.

Cijfers over de winsten artsen zijn eerder gepubliceerd in het artikel Winsten van zelfstandig ondernemende artsen in Gezondheid en zorg in cijfers 2012. De in de tabel Winsten van artsen opgenomen cijfers wijken iets af van de winsten in het artikel omdat in de tabel is opgehoogd voor artsen waarvan fiscale data ontbreekt. In het artikel zijn alleen artsen met een beschikbare aangifte in de berekening meegenomen.