Correctie investeringscijfers voorlopige jaarraming 2010

In verband met een niet correct uitgevoerde berekening van de bruto investeringen in vaste activa naar sectoren, naar type van activa en naar bestemming zijn gegevens met betrekking tot de investeringen in een aantal reeds gepubliceerde StatLine-tabellen op 21 juli 2011 gecorrigeerd. Het betreft de voorlopige jaarcijfers van de investeringen voor het verslagjaar 2010 en de kwartaalcijfers van de investeringen voor de jaren 2008-2010. Hoewel de gecorrigeerde investeringscijfers over het verslagjaar 2010 wel van invloed zijn op de hieruit berekende afschrijvingen is het niet haalbaar deze correcties binnen de huidige publicatiecyclus door te voeren. De correcties vallen echter ruimschoots binnen de normale jaarlijkse bijstellingen. Door geen correctie aan te brengen op de afschrijvingen ontstaat bij de voorlopige jaarraming van 2010 een inconsistentie tussen de investeringscijfers en de afschrijvingen. Deze inconsistentie zal bij de eerstvolgende raming over het verslagjaar 2010 worden rechtgezet (juli 2012).