Achtergrondinformatie over de publicatie van cijfers over overheidstekort en overheidsschuld

De verantwoordelijkheid voor het samenstellen van statistieken over de overheidsfinanciën conform de Europese voorschriften is in Nederland op één plaats belegd: bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de meeste lidstaten van de Europese Unie berust deze taak bij de nationale statistiekbureaus. Van groot belang daarbij is dat de statistische bureaus onafhankelijk zijn van de politiek. De toepassing van Europese voorschriften voor de statistieken over de overheidsfinanciën zorgt ervoor dat er in alle lidstaten een zo betrouwbaar en actueel mogelijk beeld over de overheidsfinanciën is. Er gelden bijvoorbeeld specifieke regels in welke periode baten en lasten geboekt moeten worden, zoals de eenmalige opbrengsten van de 4G-veilingen. Het statistiekbureau van de Europese Unie, Eurostat, houdt er toezicht op dat het CBS de regels bij het samenstellen van de cijfers juist toepast (‘verificatie’). Ook adviseert Eurostat zo nodig bij de interpretatie van de regels (‘consultatie’). Na verificatie publiceert Eurostat de cijfers van de lidstaten afzonderlijk en van de Europese Unie in zijn geheel.

Het CBS publiceert als onderdeel van de statistieken van de overheidsfinanciën een cijfer over het overheidstekort en een cijfer over de overheidsschuld, zowel op kwartaal- als op jaarbasis. De publicatie over de kwartaalcijfers vindt ongeveer drie maanden na afloop van een kwartaal plaats, conform Europese voorschriften. Het CBS meldt de vrijdag voorafgaand aan de week waarin een artikel over de kwartaalcijfers van de overheidsfinanciën wordt gepubliceerd, op welke dag en welk tijdstip dit verschijnt. Op dit verschijningsmoment is de inhoud van het artikel voor iedereen tegelijk beschikbaar. Zoals Europees is voorgeschreven, publiceert het CBS op 31 maart 2014 de jaarcijfers over 2013. Dan zijn gegevens over alle vier kwartalen van 2013 beschikbaar.