Eigen bijdrage Wlz

Het bedrag aan eigen bijdrage voor gebruik van verzekerde Wlz-zorg dat door het CAK gefactureerd is aan de cliënt in de maand waarin de peildatum (november) valt. De gefactureerde eigen bijdrage voor Wlz-zorg wordt door het CAK vastgesteld op basis van de lage eigen bijdrage/hoge eigen bijdrage (LEB/HEB)-systematiek. In de berekening van de eigen bijdrage wordt rekening gehouden met de leefeenheidsamenstelling, de leeftijd van de leefeenheid en het bijdrageplichtig inkomen.