Wisseling van beroepsklasse

In deze bijdrage worden cijfers gepresenteerd over wisselingen van beroepsklasse van het eerste op het tweede kwartaal van het betreffende jaar. In de figuren van dit bericht staan de beroepsklassen vermeld van het beginmoment, dat wil zeggen van het eerste kwartaal van het betreffende jaar. Een wisseling van beroep kan plaatsvinden binnen eenzelfde beroepsklasse, bijvoorbeeld mensen die wisselen van de beroepsgroep maatschappelijk werker naar sociaal werker. Deze persoon blijft dan werkzaam in de beroepsklasse zorg en welzijn, waarbij taken en werkzaamheden grotendeels kunnen overlappen.

Daarnaast zijn er mensen die wisselen van beroep buiten de oorspronkelijke beroepsklasse, bijvoorbeeld mensen die wisselen van de beroepsgroep maatschappelijk werker naar leerkracht basisonderwijs. Deze persoon wisselt dan niet alleen van beroep, maar ook van de beroepsklasse met zorg- en welzijnsberoepen naar de beroepsklasse met pedagogische beroepen. Bij een dergelijke wisseling verandert ook het takenpakket aanzienlijk. Wisselingen van beroepsklasse hebben in deze bijdrage betrekking op zowel werknemers als zelfstandigen.

De uitkomsten over de beroepsbevolking zijn ontleend aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB). In 2021 is in de Enquête beroepsbevolking een nieuwe meetmethode geïntroduceerd. Hierbij zijn het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB gewijzigd. De nieuwe meetmethode heeft geleid tot een methodebreuk, waardoor de cijfers van 2021 niet zonder meer vergelijkbaar zijn met die van eerdere verslagjaren. De cijfers over wisselingen van beroepsklasse zijn nog gebaseerd op de oude meetmethode van de EBB. De cijfers volgens de oude meetmethode zijn beschikbaar tot en met het tweede kwartaal van 2021.