Uurloon

Het gemiddelde uurloon is het bruto-uurloon, berekend door de som van de lonen te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Dit zijn gegevens op jaarbasis.
Het brutoloon is exclusief overwerkloon en bijzondere beloningen (zoals vakantiegeld en dertiende maand), maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.

De arbeidsduur is het overeengekomen aantal te werken uren op jaarbasis. Hier zijn de doorbetaalde verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen op de arbeidsduur in mindering gebracht. De betaalde overwerkuren tellen niet mee. Adv-uren behoren niet tot de betaalde uren, dus vallen buiten de berekening. Voor voltijdwerknemers was dit in 2021 een arbeidsduur van gemiddeld 1 802 uur per jaar, oftewel 35 uur per week.

Als voorbeeld hierbij het uurloon voor iemand met het wettelijk minimumloon voor volwassenen in 2021, die daarvoor bijvoorbeeld 40 uur per week werkte met 23 doorbetaalde vakantiedagen (geen arbeidsduurverkorting). De jaarlijkse arbeidsduur is dan (255 werkdagen per jaar exclusief feestdagen – 23 vakantiedagen) x (40 uur per week / 5 dagen) = 1 856 uur. In dat geval komt het uurloon uit op 20 316 euro / 1 856 uur = 10,95 euro.

De uurlonen in hele euro’s zijn rekenkundig afgerond; zo geldt 31,50 euro tot en met 32,49 euro als 32 euro.