Productieplafond

Nederland is voor het gebruik van dierlijke mest gehouden aan de norm in de Nitraatrichtlijn van 170 kilogram stikstof per hectare. In bepaalde situaties mag een hogere bemestingsnorm worden toegepast (derogatie). Een voorwaarde voor het verlenen van derogatie is dat de hoeveelheid fosfaat in de mest in Nederland niet hoger is dan 172,9 miljoen kilogram. Voor stikstof geldt een maximum van 504,4 miljoen kilogram.
De productieplafonds zijn gelijkgesteld aan de productie van de Nederlandse veestapel in 2002. Bij overschrijding van de productieplafonds zou volgens de Europese Commissie, gezien de beschikbare plaatsingsruimte voor dierlijke mest, de druk op de mestmarkt in Nederland onverantwoord groot worden.