Leeftijd uit huis gaan

Om te bepalen hoeveel jongeren in een bepaald kalenderjaar het ouderlijk huis verlaten, zijn alle personen geselecteerd van 15 tot en met 40 jaar, die aan het begin van het jaar de huishoudenspositie ‘thuiswonend kind’ hadden en aan het eind van het jaar een andere positie. Personen die gedurende het jaar overlijden of emigreren zijn buiten beschouwing gelaten. De gemiddelde leeftijd wordt berekend met behulp van de kans per leeftijd om uit huis te gaan.
Voor de cijfers naar sociaaleconomische categorie en plaats in het huishouden na uit huis gaan, is gebruikgemaakt van de methode zoals beschreven in Nationale en regionale huishoudensdynamiek.