Marktsector

Onder de marktsector wordt hier verstaan de totale economie minus de overheid, het onderwijs, de gezondheids- en welzijnszorg, de bedrijfstak verhuur van en handel in onroerend goed, de delfstoffenwinning en de financiële dienstverlening. Doorgaans wordt de financiële dienstverlening wel tot de marktsector gerekend. Voor de financiële dienstverlening is een AIQ volgens de huidige berekeningswijze alleen zinvol in combinatie met de verhuur van en handel in onroerend goed. Dit komt door de toegerekende bankdiensten op woninghypotheken, die een volatiel karakter hebben en een tegengesteld effect hebben op de AIQ van deze twee bedrijfstakken. Daarom is er in deze publicatie voor gekozen ook de financiële dienstverlening buiten de marktsector te houden.