Predatie

Predatie bij boerenlandvogels is een complex natuurlijk verschijnsel, waarvan de omvang afhankelijk is van vele, op elkaar inwerkende factoren, waaronder de aanwezigheid en dichtheid van verschillende soorten predatoren en prooidieren, weersomstandigheden, vochtcondities, schuilmogelijkheden en het agrarisch beheer. Gezamenlijk bepalen die factoren de kwaliteit van de leefomgeving voor enerzijds predatoren en anderzijds de prooidieren en daarmee zijn ze van invloed op de predatiekans. Zo verhogen gebrek aan voedsel en gebrek aan dekking na bijvoorbeeld maaien, de predatiekansen en zijn de predatiekansen lager bij hogere dichtheden vogels doordat ze gezamenlijk beter in staat zijn hun territoria en jongen te verdedigen. Predatiekansen in de nestfase kunnen overigens verschillen van die van de kuikenfase, bijvoorbeeld doordat zoogdieren vaker eieren prederen en roofvogels vaker kuikens en jonge vogels. Predatie van boerenlandvogels is de laatste jaren toegenomen, met name in de provincies Groningen en Friesland [1] [3] [5].