Broedvogel monitoring

De populatieontwikkelingen bij boerenlandvogels worden gevolgd door tellingen van volwassen vogels in het Broedvogel Monitoring Project (BMP). Aanvullend hierop is er ook een meetnet ‘Nestkaarten’, waarmee de lotgevallen van nesten kunnen worden gevolgd. Het nestsucces geeft bij deze langlevende vogels een eerste signaal over te verwachten populatieveranderingen.
Het broedvogel monitoring project (BMP) en het meetnet nestkaarten zijn onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het NEM is een samenwerkingsverband van het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat en provincies ten behoeve van de inwinning van natuurgegevens voor beleid. De inwinning vindt veelal plaats via organisaties als Sovon (vogels), de Vlinderstichting (vlinders en libellen), Floron (planten) en Ravon (reptielen, amfibieën en vissen). Het grootste deel van de gegevens is afkomstig van de vrijwillige waarnemers die door deze organisaties worden aangestuurd.