Gemiddeld uurloon

Het gemiddelde uurloon is het bruto-uurloon, berekend door de som van de brutolonen te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur.

Het brutoloon is exclusief overwerkloon en bijzondere beloningen (zoals vakantiegeld en dertiende maand), maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen (zoals kleding die aan de werknemer wordt verstrekt, voor zover het niet geldt als werkkleding en niet als eindheffingsloon wordt geboekt).

De arbeidsduur betreft het aantal betaalde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. Adv-uren behoren niet tot de betaalde uren, dus vallen buiten de berekening. Voor voltijdwerknemers was dit in 2019 een arbeidsduur van gemiddeld 1 794 uur per jaar, oftewel 34,5 uur per week.
Het gemiddeld uurloon kan ook omschreven worden als het maandloon (exclusief overwerk en bijzondere beloning) gedeeld door 1/12 van de jaarlijkse arbeidsduur.