Indicatoren

Indicatoren brede welvaart ‘hier en nu’:

Welzijn:

• Tevredenheid met het leven
• Tevredenheid met vrije tijd

Materiële welvaart:

• Mediaan besteedbaar inkomen
• Bruto binnenlands product

Gezondheid:

• Overgewicht
• Levensverwachting mannen
• Levensverwachting vrouwen
• Ervaren gezondheid
• Personen met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen

Arbeid en vrije tijd:

• Nettoarbeidsparticipatie
• Brutoarbeidsparticipatie
• Hoogopgeleide bevolking
• Werkloosheid
• Vacaturegraad
• Tevredenheid reistijd woon-werkverkeer

Wonen:

• Tevredenheid met woning
• Tevredenheid met woonomgeving
• Afstand tot sportterrein
• Afstand tot basisschool
• Afstand tot café e.d.

Samenleving:

• Contact met familie, vrienden of buren
• Vertrouwen in instituties
• Vertrouwen in mensen
• Vrijwilligerswerk

Veiligheid:

• Vaak onveilig voelen in de buurt
• Aantal ondervonden delicten
• Geregistreerde misdrijven

Milieu:

• Natuurgebied per inwoner
• Emissies van fijnstof naar lucht
• Afstand tot openbaar groen
• Natuur- en bosgebieden
• Broeikasgasemissies per m2
• Kwaliteit van zwemwater binnenwateren
• Kwaliteit van zwemwater kustwateren

Indicatoren brede welvaart ‘later’:

Economisch kapitaal:

• Gemiddelde schuld per huishouden
• Mediaan vermogen van huishoudens

Natuurlijk kapitaal:

• Particuliere zonne-energie
• Natuur- en bosgebieden
• Bebouwd terrein
• Emissies van fijnstof naar lucht
• Fosfaatuitscheiding landbouw
• Stikstofuitscheiding landbouw

Menselijk kapitaal:

• Arbeidsduur per week
• Hoogopgeleide bevolking
• Levensverwachting mannen
• Levensverwachting vrouwen
• Ervaren gezondheid

Sociaal kapitaal:

• Sociale cohesie