Kwartaalraming regionale economische groei

De coronacrisis heeft de behoefte aan recente regionale economische cijfers doen toenemen. Het CBS publiceert daarom een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers in 2020 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

De raming maakt gebruik van kwartaalontwikkelingen uit de Nationale Rekeningen en bestaande regionale bedrijfstakstructuren. Hierbij worden de kwartalen geraamd met behulp van kwartaalontwikkelingen van de toegevoegde waarde per bedrijfstak en regionale bedrijfstakstructuren. Daarbij wordt aangenomen dat de groei van een bepaalde bedrijfstak over de regio’s gelijk is en dat regionale verschillen worden verklaard door de bedrijfstakstructuur. Wanneer het bijvoorbeeld minder goed gaat in de industrie, dan zal dit voornamelijk zijn weerslag hebben in de regio’s waarin veel industrie is gevestigd.

In de raming wordt in een aantal regio’s gecorrigeerd voor specifieke bedrijven. Dit zijn grote bedrijven waarvan de groeiontwikkeling sterk kan afwijken van de nationale ontwikkeling. De ontwikkeling van het desbetreffende bedrijf wordt gebruikt om de ontwikkeling van de regio waarin het bedrijf is gevestigd te corrigeren.

Omdat wordt geraamd op basis van bestaande regionale bedrijfstakstructuren en voorlopige kwartaalgegevens op nationaal niveau, zijn de ramingen omgeven met een grotere onzekerheid. De cijfers worden daarom weergegeven in klassen. De klassen geven de volumeontwikkeling weer van de toegevoegde waarde ten opzichte van een jaar eerder. Dit geeft een benadering van de economische groei oftewel de volumeontwikkeling van het bruto binnenland product (bbp). Het verschil tussen de toegevoegde waarde en het bbp zijn de productgebonden belastingen en subsidies. Deze twee posten kunnen bij de kwartaalraming niet worden geregionaliseerd. Ondanks bovenstaande beperkingen, geven de cijfers inzicht in de verschillen tussen de regio’s voor wat betreft de mate waarin zij zijn getroffen door de coronacrisis.

Het is voor het eerst dat het CBS regionale cijfers op kwartaalbasis publiceert. Deze cijfers zijn ook eerder beschikbaar; normaliter zouden regionale cijfers over 2020 beschikbaar zijn in april 2021 als voorlopige jaarcijfers. Deze kwartaalramingen moeten echter worden gezien als aparte ramingen, die los staan van de jaarcijfers van de reguliere cyclus van de Regionale Rekeningen.

Terug naar artikel