Gewerkte uren

Door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW), die in maart van kracht werd, konden werknemers die niet konden werken en noodgedwongen thuiszaten worden doorbetaald. Hierdoor werd het baanverlies beperkt. Er werden daardoor minder uren gewerkt, zonder dat dat tot uitdrukking kwam in het de registratiebestanden met loonaangiften van werkgevers die dienen als bron voor de Arbeidsrekeningen.

Als aanvulling op doorgaans gebruikte bronnen voor de Arbeidsrekeningen zijn daarom ditmaal gegevens uit de Enquête beroepsbevolking gebruikt als extra bron. Voor de gewerkte uren van werknemers is ook gekeken naar de gegevens uit de EBB, met name voor (delen van) bedrijfstakken die getroffen zijn door de coronamaatregelen. De raming van het aantal gewerkte uren van zelfstandigen komt altijd al uit deze bron.