Het CBS baseert haar cijfers op een combinatie van het register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en het eigen Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden (SSB). Deze cijfers wijken (in beperkte mate) af van de cijfers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, dat zich baseert op een eigen loopbaanregistratie van huisartsen en een registratie van huisartsenpraktijken.

Het Nivel schatte voor peildatum 1 januari 2019 het aantal werkzame huisartsen op 12 766, het CBS schatte voor 21 december 2018 het aantal (BIG-geregistreerde) huisartsen met een hoofdinkomen uit werk op 12 180, en het aantal huisartsen met een hoofd- of neveninkomen uit werk op 12 880.
In de Staat van Volksgezondheid en zorg (website met kerncijfers op het terrein van het ministerie van VWS, gemaakt door acht samenwerkende organisaties, waaronder het CBS) wordt het Nivel-cijfer gehanteerd als kerncijfer voor het aantal werkzame huisartsen in Nederland.