Hoe verhouden de tabellen over banen en lonen en de tabellen over beroepsbevolking op StatLine zich tot elkaar?

De tabellen onder 'Banen en lonen' en de tabellen onder 'Beroepsbevolking' publiceren beiden over deelname op de arbeidsmarkt. Dit leidt soms tot verwarring omdat de cijfers over hetzelfde onderwerp lijken te gaan en toch verschillend zijn. Hieronder worden de belangrijkste verschillen weergegeven.

Een aantal tabellen onder ‘Banen en lonen’ zijn (volledig of gedeeltelijk) gebaseerd op de Polisadministratie (sinds 2006) en daarvoor op de Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL, tot 2005). De Polisadministratie is gebaseerd op de Loonaangiften bij de Belastingdienst en omvat onder meer alle banen van werknemers bij Nederlandse bedrijven. De statistieken hebben betrekking op deze werknemersbanen. Het gaat om alle banen waarvoor loonaangifte is gedaan: ook banen van personen die buiten de beroepsbevolking vallen (jonger dan 15 jaar of ouder dan 64 jaar), en banen van minder dan twaalf uur per week. Het ging in 2006 om ruwweg 500 duizend bedrijven met zo'n 7,7 miljoen banen.

Het gaat om de volgende tabellen:

  • Werkgelegenheid (Polisadministratie)
  • Banen; lonen en arbeidsduur (EWL)
  • Banen van werknemers; regio (EWL / Polisadministratie)
  • Banen van werknemers; SBI (EWL / Polisadministratie)
  • Hoofdbanen naar woon- en werkregio (EWL / Polisadministratie)
  • Incidentele loonontwikkeling (EWL)

De gegevens over Arbeidsrekeningen zijn mede gebaseerd op de Polisadministratie. Daarnaast is voor de Arbeidsrekeningen gebruik gemaakt van andere bronnen, waardoor onder andere de banen van zelfstandigen toegevoegd zijn.

De tabellen beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Dit is een enquête onder personen die in Nederland wonen. De EBB is een zogenaamd roterend panelonderzoek. Een steekproef van respondenten wordt éénmaal thuis bezocht door een interviewer van het CBS en daarna nog vier maal telefonische benaderd. In 2009 zijn ruim 64 duizend adressen uitgezet. De EBB publiceert doorgaans over personen tussen de 15 en 65 jaar. Voor het bepalen van de werkzame en werkloze beroepsbevolking wordt een ondergrens van twaalf uur per week gehanteerd. Wie minder uren werkt of wil werken, wordt niet tot de beroepsbevolking gerekend. Omdat de zogenaamde kleine baantjes niet meetellen, liggen het totaal voor de werknemers in de werkzame beroepsbevolking fors lager dan het totaal aantal werknemersbanen. Het belangrijkste verschil tussen de EBB-tabellen en de Polis-gebaseerde tabellen is de populatie: bij de EBB is dat werkzame personen, bij de Polis is dat banen van werknemers. De EBB is inclusief zelfstandigen, de Polis exclusief zelfstandigen.