Worden er gegevens openbaar gemaakt?

Ja. Het CBS heeft een wettelijke publicatieplicht (zie artikel 3, eerste lid van de CBS-wet: ”Het CBS heeft tot taak het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken.”). Daarom wordt de tabellenset die u ontvangt ook altijd gepubliceerd op de CBS website (zie de volgende links voor een voorbeeld van de tabellenset van de algemene variant en voor een voorbeeld van de ingezoomde variant). Dit betreft geaggregeerde resultaten over (subgroepen binnen) uw organisatie.

Op grond van artikel 37, derde lid van de CBS-wet is publicatie van bij het CBS berustende statistische gegevens slechts mogelijk in geaggregeerde vorm. Dit betekent dat de publicaties geen herkenbare gegevens over individuele personen, instellingen of ondernemingen mogen bevatten. Het CBS publiceert normaal gesproken dan ook niet over individuele instellingen of ondernemingen. Dit is slechts anders indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de betrokken onderneming of instelling geen bezwaar tegen de openbaarmaking heeft. Dit is in het bijzonder het geval wanneer de betrokken onderneming of instelling zelf heeft laten weten geen bezwaar tegen de openbaarmaking te hebben.

Bij de Barometer verzoekt de organisatie het CBS om de Barometer uit te voeren en zal de organisatie geen bezwaar moeten hebben bij het bekend maken van naam van de organisatie bij de publicatie. Door mee te doen aan de dit traject geeft de organisatie toestemming om deze gegevens, inclusief de naam van de organisatie, te publiceren. Vanwege de verplichting van het CBS om de uitkomsten van alle onderzoeken te publiceren, is er geen andere manier om de Barometer te ontvangen.

Deze regeling geldt echter niet voor personen en huishoudens. Het derde lid (van artikel 37 CBS-wet) staat niet toe dat het CBS persoonsgegevens zou openbaar maken ondanks de omstandigheid dat er een gegronde reden is om aan te nemen dat bij de betrokkene geen bedenkingen bestaan tegen openbaarmaking. Op grond van het derde lid is openbaarmaking van persoonsgegevens door het CBS uitgesloten. Dat betekent dat het CBS nooit gegevens over individuele werknemers openbaar maakt.