De uitgave van ons personeelsblad is uitbesteed. Maken de daarmee gepaard gaande kosten deel uit van de groep "overige personeelskosten of van de groep "overige diensten door derden"?

Wij stellen voor om de kosten van de uitbesteding van het personeelsblad onder "overige diensten door derden" te rangschikken. Dit is als volgt te onderbouwen.

Tot de "overige personeelskosten" worden voornamelijk gerekend de goederen, diensten of andere voordelen die gratis of tegen verlaagde prijs aan werknemers worden verstrekt en waarvan de werknemers in hun eigen tijd en naar eigen goeddunken gebruik kunnen maken ter bevrediging van hun behoeften of die van andere leden van hun huishouden. Het betreft dus aanvullingen op het inkomen cq vervanging van aankopen van werknemers. Voorbeelden: pc-privé project, werkgeversbijdrage aan kinderopvang, rentekorting, bijdrage aan personeelsvereniging, kerstpakketten, sport-, vrijetijds- en vakantiefaciliteiten, gratis aan werknemers verstrekte aandelen. De beschikbaarstelling van een personeelsblad is echter geen aanvulling op inkomen of vervanging van aankopen van werknemers.