Wat is precies het onderscheid tussen subsidies aan producenten, inkomensoverdrachten aan overheid en de groep overig. Kortom, hoe is het onderscheid tussen inkomensoverdrachten aan producenten, overheid en de groep overige gedefinieerd?

Producenten: Hieronder vallenbedrijven (NV's en BV's) en beroepsgezelschappen. Daarnaast behoren ook instellingen zonder winstoogmerk (IZW's; stichtingen en verenigingen) werkzaam voor bedrijven. Te denken valt aan woningbouwcorporaties, openbaar vervoersbedrijven, havenbedrijven, KvK's en de VVV.

Overheid: Hieronder vallen het rijk, de provincie, het waterschap, gemeenschappelijke regelingen, andere gemeenten, politieregio's en ZBO's. Daarnaast worden ook tot de sector overheid gerekend IZW's die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate (meer dan 50%) worden gefinancierd. Te denken valt hierbij aan bibliotheken, wijkcentra, kinderbescherming en musea.

Overige: Hieronder vallen bijdragen aan huishoudens en overige IZW's. De inkomsten van deze IZW's komen vooral uit bijdragen van gezinnen (lidmaatschap, contributie, kantine, toegang e.d.). Te denken valt aan sportverenigingen, muziekscholen, kerkgenootschappen en kunstzinnige vorming.